Klachten

image-14

Heeft u een probleem met het onderwijs op de WZ? Dan zijn er verschillende manieren waarop u dat kunt laten weten. Met de klachten- of klokkenluidersregeling kunt u op een veilige manier een klacht of misstand melden.

Klacht

Er kunnen problemen ontstaan tussen u of uw kind en medewerkers van de school. Meestal worden zulke problemen opgelost in onderling overleg. Soms lukt dat niet. In dat geval kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat over een probleem waar iemand direct last van heeft. Bijvoorbeeld gedrag of machtsmisbruik waardoor u of uw kind wordt benadeeld, of een beslissing waar u het niet mee eens bent.

U kunt met uw klacht terecht bij:

  • de persoon op wie de klacht betrekking heeft;
  • de directie van de school;
  • een vertrouwenspersoon van school;
  • een extern vertrouwenspersoon;
  • de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie van de GCBO.

Bij problemen met medewerkers van de school is het goed om eerst met de betrokken personen om tafel te gaan en het probleem in onderling overleg te bespreken.

Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u uw klacht neerleggen bij de directie, bij de rector-bestuurder of bij het toezichthoudend bestuur.

Daarnaast kunt u uw probleem bespreken met een vertrouwenspersoon van school of van Kwadraad maatschappelijk werk. De vertrouwenspersonen zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.

Misstand

Het kan zijn dat u zich zorgen maakt over dingen op school die schadelijk zijn voor het maatschappelijk belang of het imago van de school. Het hoeft niet zo te zijn dat u of uw kind hier zelf direct nadeel van ondervindt. Dit noemen we een misstand. Om een misstand te melden, maakt u gebruik van de klokkenluidersregeling.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders voelen dat ze gezien worden. We willen dat uw melding bijdraagt aan verbetering van onze organisatie. Daarom nemen we (het vermoeden van) misstanden uiterst serieus en gaan we heel zorgvuldig te werk. Hierbij bieden we u de veiligheid om uw ervaring in vertrouwen te bespreken en beschermen we alle betrokkenen tegen eventuele benadeling.

U gaat eerst het gesprek aan met de betrokken personen. Meestal is dit iemand van de directie of de Raad van Toezicht. Door de school op de hoogte te stellen van uw vermoeden geeft u de school gelegenheid om het probleem te onderzoeken en aan een oplossing te werken.

Weet u niet wie u moet aanspreken? Neem dan contact op met een van de vertrouwenspersonen.

Wanneer met alle redelijkheid niet te verwachten is dat het probleem met iemand binnen de school kan worden besproken, kunt u melding maken bij de externe vertrouwenspersoon mw. Van den Heuvel.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersonen klachtenregeling:

Dhr. J.S. Roggeveen

Mw. A. van Wijngaarden

vertrouwenspersoon@csgwillemdezwijger.nl

Externe vertrouwenspersoon klachten- en klokkenluidersregeling:

Mw. K. van den Heuvel
k.vandenheuvel@kwadraad.nl
088-9004000

Klachtenregeling 2023