Verzuim en verlof

_20_8318

Is uw kind ziek, moet hij/zij naar de tandarts of wilt u een vrije dag aanvragen? Regel het hier.

Ziek

Vanaf dit schooljaar gaan we gebruik maken van Magister voor het ziekmelden van uw zoon of dochter. Hiervoor gebruikt u Magister web op uw pc of de Magister app op uw smartphone. U hoeft niet meer te wachten tot 07.45 uur om school te bellen, u kunt uw kind via de app ziekmelden. Hiervoor geldt nog steeds de regel dat ziekmelden vóór 08.30 uur moet gebeuren.

Hieronder volgt de werkwijze van de ziekmeldmodule in de Magister app:
• De ziekmelding kan alleen gedaan worden via het ouderaccount.
• Ziekmelden kan alleen voor vandaag en/of morgen.
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag.
• Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk. Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
• Bij meerdere dagen ziek, vragen wij u vriendelijk uw kind dagelijks ziek te melden. Eventueel kunt u aanvullende informatie vermelden in het opmerkingenvak.
• De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding.
• Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd.

Ziek naar huis – gedurende de dag kan niet via Magister. Uw kind moet zich in dit geval melden bij de verzuimcoördinator. Als uw kind naar huis gaat zonder zich ziek te melden, is hij/zij onwettig afwezig. Gemiste uren moeten dan dubbel ingehaald worden.

Zit uw kind in de eerste of tweede klas? Dan wordt u gebeld als uw kind zich op school ziekmeldt. Er wordt dan afgesproken hoe uw kind naar huis gaat. Als beide ouders/verzorgers onbereikbaar zijn, blijft de leerling op school.

Vanaf de derde klas kunnen leerlingen na ziekmelding direct naar huis. U dient zo snel mogelijk de thuiskomst van uw kind liefst per mail te bevestigen aan de absentiecoördinator (bz@csgwillemdezwijger.nl).

Wanneer een leerling zes of meer schooldagen achter elkaar ziek is, neemt de mentor contact met u op.

De jeugdverpleging wordt ingeschakeld:
• na de derde ziekmelding binnen drie maanden;
• wanneer een leerling 15 schooldagen achter elkaar ziek is.

Bel 0182-390530

Regulier verlof

Leerlingen kunnen verlof krijgen voor bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of tandarts, of voor een huwelijk. Dit verlof moet minimaal 24 uur van tevoren door de ouders/verzorgers per mail worden aangevraagd. De volgende zaken moeten duidelijk worden vermeld:

  • naam en klas van leerling;
  • reden van verlof;
  • datum en lesuren waarvoor verlof wordt gevraagd.

Wij vragen u zoveel mogelijk rekening te houden met vrije momenten in het rooster bij het maken van medische afspraken.

Reactie op het verlofverzoek ontvangt u per mail. In Magister kunt u bijhouden of het verzoek is verwerkt.

Als uw kind bijvoorbeeld onverwachts naar de dokter of tandarts moet, kunt u naar school bellen om direct verlof te regelen.

Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen zelf verlof aanvragen. Zij ondertekenen hiervoor een gedragscode.

Mail naar verlof@csgwillemdezwijger.nl

Extra vrije dag

Ieder schooljaar mag één extra lesvrije dag aangevraagd worden.

Aanvragen moeten minimaal een week voorafgaand worden aangevraagd.

Een aanvraag voor deze extra verlofdag kan tot woensdag 17 mei 2023 worden ingediend via verlof@csgwillemdezwijger met als onderwerp “extra verlofdag” en vermelding van reden waarom het verlof wordt aangevraagd.

Na vrijdag 26 mei 2023 worden voor het schooljaar 2022/2023 geen extra lesvrije dagen meer toegekend.

De extra vrije dag mag niet vallen in een toetsweek, op de dag van een school- of eindexamen of op een dag waarop excursies of IU-activiteiten staan gepland.

De extra lesvrije dag kan alleen gebruikt worden met een bepaalde reden zoals een dag eerder op vakantie gaan, een feest waar geen bijzonder verlof voor wordt verleend of een familie activiteit. Het is niet de bedoeling dat deze dag gebruikt wordt om iets met klasgenoten te ondernemen.

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen. Een vrije dag is geen reden om de dag erna het huiswerk niet in orde te hebben of een toets niet te hebben geleerd.

Mail naar verlof@csgwillemdezwijger.nl

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof kan worden aangevraagd voor situaties waarin de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht niet voorziet. Dit geldt met name voor verlof van meerdere dagen. Aanvragen voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties vallen hier bijvoorbeeld onder.

Voor vragen over buitengewoon verlof kunt u contact opnemen met de absentiecoördinator.

 

Te laat komen

Als een leerling niet op tijd in de les is, meldt de docent de leerling als ‘te laat’. Als een leerling twee keer te laat is, moet deze zich de volgende lesdag een half uur voor het eerste lesuur melden bij de absentiecoördinator. De leerling krijgt hiervan een melding in Magister. Als de leerling die dag later begint, kan de leerling contact opnemen met de absentiecoördinator om de afspraak te wijzigen.

Wanneer de leerling zich niet meldt op het afgesproken tijdstip, wordt de opgelegde straf verdubbeld en worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Spijbelen

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest, wordt deze per mail uitgenodigd voor een gesprek met de absentiecoördinator. Bij meer dan 16 spijbeluren in vier weken wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

Online les

We geven alleen online les als we daartoe genoodzaakt worden door de overheid.

Indien lessen online worden aangeboden en de leerling wil voor het volgen hiervan afwijken van de geldende schoolregels, dan moet contact worden opgenomen met de zorgcoördinator.

Te laat komen

Leerlingen die te laat zijn, moeten zich melden bij mw. Bezemer en als zij er niet is ga je naar de  conciërge om een ‘te laat briefje’ te halen.

Zonder dit briefje kan je de les niet in en ben je ongeoorloofd absent. Deze tijd moet je dubbel inhalen.

Tot een kwartier na aanvang van de les is er nog sprake van ‘te laat komen’ daarna wordt het beschouwd als ongeoorloofd afwezig. Leerlingen die te laat zijn worden genoteerd in Magister.

De eerste keer te laat heeft geen consequenties. Iedere volgende keer maakt mw Bezemer een afspraak met de leerling hoe laat je je de volgende dag moet melden. Bij 5 keer te laat wordt er contact opgenomen met ouders of verzorgers.

Wanneer de leerling zich niet meldt op het afgesproken tijdstip, wordt de opgelegde straf verdubbeld en worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Spijbelen

Wanneer een leerling één of meerdere uren afwezig is in de les zonder geldige reden, wordt dit gezien als spijbelen. Wanneer een leerling zich verslaapt en hij/ zij binnen een kwartier na aanvang van de les aanwezig is, wordt dit een te-laat-melding. Deze wordt ook als zodanig afgehandeld. Wanneer de leerling na dat kwartier afwezig is, wordt dit gezien als spijbelen en ook als zodanig afgehandeld. Wanneer een leerling spijbelt, gelden de volgende regels:

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest, wordt deze per mail uitgenodigd voor een gesprek met de absentiecoördinator.

Gespijbelde uren worden dubbel ingehaald, en ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld.

Na 12 keer te laat of ongeoorloofd verzuim wordt er een melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Online les

We geven alleen online les als we daartoe genoodzaakt worden door de overheid.

Indien lessen online worden aangeboden en de leerling wil voor het volgen hiervan afwijken van de geldende schoolregels, dan moet contact worden opgenomen met de zorgcoördinator.