Verzuim en verlof

_20_8318

Is uw kind ziek, moet hij/zij naar de tandarts of wilt u een vrije dag aanvragen? Regel het hier.

Ziek

Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, belt u voor 9.00 uur met de absentiecoördinator: Mw. C.W.B. Bezemer, 0182-390530.

Na ziekmelding wordt de leerling die dag als ziek (Z) in Magister geregistreerd. De daaropvolgende dagen wordt de leerling als absent (A) gemeld.

Als uw kind op school ziek wordt, kan hij/zij zich melden bij de absentiecoördinator of – bij diens afwezigheid – bij de conciërge. Als uw kind naar huis gaat zonder zich ziek te melden, is hij/zij onwettig afwezig. Gemiste uren moeten dan dubbel ingehaald worden.

Zit uw kind in de eerste of tweede klas? Dan wordt u gebeld als uw kind zich op school ziekmeldt. Er wordt dan afgesproken hoe uw kind naar huis gaat. Als beide ouders/verzorgers onbereikbaar zijn, blijft de leerling op school.

Vanaf de derde klas kunnen leerlingen na ziekmelding direct naar huis. U dient zo snel mogelijk de thuiskomst van uw kind te bevestigen aan de absentiecoördinator.

Wanneer een leerling zes of meer schooldagen achter elkaar ziek is, neemt de mentor contact met u op.

De jeugdverpleging wordt ingeschakeld:

  • na de derde ziekmelding binnen drie maanden;
  • wanneer een leerling 15 schooldagen achter elkaar ziek is.
Bel 0182-390530

Beter melden

Bij herstel meldt u – uiterlijk twee lesdagen na terugkomst – dat uw kind weer beter is door een mail te sturen naar beter@csgwillemdezwijger.nl.

Nadat u uw kind betermeldt, wordt in Magister de absentie omgezet naar “afwezig door ziekte”.

Mail naar beter@csgwillemdezwijger.nl

Regulier verlof

Leerlingen kunnen verlof krijgen voor bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of tandarts, of voor een bruiloft. Dit verlof moet minimaal drie dagen van tevoren door de ouders/verzorgers per mail worden aangevraagd. De volgende zaken moeten duidelijk worden vermeld:

  • naam en klas van leerling;
  • reden van verlof;
  • datum en lesuren waarvoor verlof wordt gevraagd.

Wij vragen u zoveel mogelijk rekening te houden met vrije momenten in het rooster bij het maken van medische afspraken. Dinsdagmiddag zijn alle leerlingen lesvrij.

Reactie op het verlofverzoek ontvangt u per mail. In Magister kunt u bijhouden of het verzoek is verwerkt.

Als uw kind bijvoorbeeld onverwachts naar de dokter of tandarts moet, kunt u naar school bellen om direct verlof te regelen.

Leerlingen vanaf 18 jaar kunnen zelf verlof aanvragen. Zij ondertekenen hiervoor een gedragscode.

Mail naar verlof@csgwillemdezwijger.nl

Extra vrije dag

Ieder schooljaar mag één extra lesvrije dag aangevraagd worden.

Aanvragen moeten minimaal een week voorafgaand worden aangevraagd.

Een aanvraag voor deze extra verlofdag kan tot woensdag 11 mei 2022 worden ingediend via verlof@csgwillemdezwijger met als onderwerp “extra verlofdag” en vermelding van reden waarom het verlof wordt aangevraagd.

Na vrijdag 20 mei 2022 worden voor het schooljaar 2021/2022 geen extra lesvrije dagen meer toegekend.

De extra vrije dag mag niet vallen in een toetsweek, op de dag van een school- of eindexamen of op een dag waarop excursies of IU-activiteiten staan gepland.

De extra lesvrije dag kan alleen gebruikt worden met een bepaalde reden zoals een dag eerder op vakantie gaan, een feest waar geen bijzonder verlof voor wordt verleend of een familie activiteit. Het is niet de bedoeling dat deze dag gebruikt wordt om iets met klasgenoten te ondernemen.

Uw kind is zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste toetsen. Een vrije dag is geen reden om de dag erna het huiswerk niet in orde te hebben of een toets niet te hebben geleerd.

Mail naar verlof@csgwillemdezwijger.nl

Buitengewoon verlof

Buitengewoon verlof kan worden aangevraagd voor situaties waarin de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht niet voorziet. Dit geldt met name voor verlof van meerdere dagen. Aanvragen voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties vallen hier bijvoorbeeld onder.

Voor vragen over buitengewoon verlof kunt u contact opnemen met de absentiecoördinator.

 

Te laat komen

Als een leerling niet op tijd in de les is, meldt de docent de leerling als ‘te laat’. Als een leerling twee keer te laat is, moet deze zich de volgende lesdag een half uur voor het eerste lesuur melden bij de absentiecoördinator. De leerling krijgt hiervan een melding in Magister. Als de leerling die dag later begint, kan de leerling contact opnemen met de absentiecoördinator om de afspraak te wijzigen.

Wanneer de leerling zich niet meldt op het afgesproken tijdstip, wordt de opgelegde straf verdubbeld en worden de ouders/verzorgers geïnformeerd.

Spijbelen

Als een leerling ongeoorloofd afwezig is geweest, wordt deze per mail uitgenodigd voor een gesprek met de absentiecoördinator. Bij meer dan 16 spijbeluren in vier weken wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

Online les

We geven alleen online les als we daartoe genoodzaakt worden door de overheid.

Indien lessen online worden aangeboden en de leerling wil voor het volgen hiervan afwijken van de geldende schoolregels, dan moet contact worden opgenomen met de zorgcoördinator.