Schoolgids CSG Willem de Zwijger

Dit is de printversie van de schoolgids van CSG Willem de Zwijger.

Inhoud

 1. 01 Over de WZ
 2. 01.01 Schoolprofiel
 3. 01.01.01 Missie en visie
 4. 01.01.02 Ruimte voor Talent
 5. 01.01.03 Schoolgids
 6. 01.02 Identiteit
 7. 01.02.01 Gebedsgroep
 8. 01.02.02 Negen waarden
 9. 01.02.03 Onderschrijven
 10. 01.02.04 Uitgangspunten
 11. 01.03 Organisatie
 12. 01.03.01 Bestuur
 13. 01.03.02 Contact
 14. 01.03.03 Schoolleiding
 15. 01.04 Samenwerkingsverbanden
 16. 02 Onderwijs
 17. 02.01 Onderwijskundige doelen
 18. 02.01.01 Didactische aanpak
 19. 02.01.02 Schoolplan
 20. 02.02.02 Business School
 21. 02.02.03 Cambridge
 22. 02.02.04 Technoklas
 23. 02.03 Onderbouw
 24. 02.03.01 Brugperiode
 25. 02.03.02 Talentstromen
 26. 02.03.03 WZ-leren onderbouw
 27. 02.04 Vmbo-t
 28. 02.04.01 Profiel- en studiekeuze
 29. 02.04.02 Theoretische leerweg
 30. 02.04.03 WZ-leren vmbo
 31. 02.05 Havo
 32. 02.05.01 Profiel- en studiekeuze
 33. 02.05.02 WZ-leren havo
 34. 02.06 Vwo
 35. 02.06.01 Profiel- en studiekeuze
 36. 02.06.02 WZ-leren vwo
 37. 02.07 Onderwijsactiviteiten
 38. 02.07.01 Brugklaskamp
 39. 02.07.02 Excursies
 40. 02.07.04 Internationale uitwisseling
 41. 02.07.05 Maatschappelijke stages
 42. 02.08 Faciliteiten
 43. 02.08.01 Bijles
 44. 02.08.03 Mediatheek
 45. 02.08.04 Sport
 46. 03 Kwaliteit
 47. 03.01 Kwaliteitsbeleid
 48. 03.02 Verantwoording
 49. 04 Communicatie
 50. 04.01 Magister
 51. 04.02 Cijfers
 52. 04.03 Communicatieprotocol
 53. 04.04 Medezeggenschap
 54. 04.04 Website
 55. 04.05 Spreekmiddagen en -avonden
 56. 04.06 Voorlichtingsavonden
 57. 05 Begeleiding
 58. 05.01 Mentor
 59. 05.02 Decaan
 60. 05.03 Leerlingvolgsysteem
 61. 05.04 Huiswerkklas
 62. 05.05 Basisbegeleiding
 63. 05.05.01 Dyslexiecoach
 64. 05.05.02 Orthopedagoog
 65. 05.05.03 Remediale hulp
 66. 05.06 Speciale begeleiding
 67. 05.06.01 Jeugdgezondheidszorg
 68. 05.06.01 Intern Zorg Overleg (IZO)
 69. 05.06.02 Schoolbegeleidingsdienst
 70. 05.06.03 Jeugdhulp op school
 71. 05.06.03 Flex-ZAT
 72. 05.06.04 Time-outvoorziening
 73. 05.06.05 Vaardigheidstrainingen
 74. 05.07 Vertrouwenspersoon
 75. 06 Planning
 76. 06.01 Jaarplanning
 77. 06.03 Lestijden
 78. 06.05 Schoolexamenplanning
 79. 06.06 Vakanties
 80. 07 WZ-activiteiten
 81. 08 Regelingen
 82. 08.01 Aanwezigheid
 83. 08.01.01 Alarmrooster
 84. 08.01.02 Schorsing
 85. 08.01.03 Te laat
 86. 08.01.04 Tussenuren
 87. 08.01.05 Uit de les gestuurd
 88. 08.01.06 Verlof aanvragen
 89. 08.02 Boeken en leermiddelen
 90. 08.03 Financiën
 91. 08.03.03 Leerlinggebonden financiering
 92. 08.03.04 Ouderbijdrage
 93. 08.03.06 Tegemoetkoming studiekosten
 94. 08.03.08 Verzekeringen
 95. 08.04 Klachten en misstanden
 96. 08.05 Lesuitval en opvang
 97. 08.06 Overgang
 98. 08.07 Praktische regels
 99. 08.07.01 Kleding
 100. 08.07.02 Kluisjes
 101. 08.07.03 Pauze
 102. 08.07.04 Privacy
 103. 08.08 Schoolleefregels
 104. 08.09 Veiligheid
 105. 08.09.01 Gedragsregels en verboden bezit
 106. 08.09.02 Convenant veilige school
 107. 08.09.03 Pestprotocol
 108. 08.10 Ziek of afwezig melden
 109. 09 Naar de brugklas
 110. 09.01 Aanmelding en plaatsing

01 Over de WZ

Over de WZ

CSG Willem de Zwijger is de christelijke scholengemeenschap in Schoonhoven en heeft een belangrijke regionale functie. In 2013-2014 volgen 1085 leerlingen er hun lessen in de onderbouwvmbo-thavovwo en vwo+. In onze missie staat de uniciteit van elk mens centraal. Ruimte voor Talent is ons motto.
 

Werken in teams

De schoolorganisatie bestaat uit vier afdelingen met eigen docententeams en door die kleinschalige opzet weet elke leerling en elke medewerker zich persoonlijk gekend.
 

Ruimte voor talent

We dagen onze leerlingen uit met onze eigen lesaanpak (WZ-leren) en extra lesaanbod om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Naast de lessen en de bijzondere onderwijsactiviteiten is er op de WZ ook veel aandacht voor sport, kunst en cultuur.
 

Historie

De CSG Willem de Zwijger is ontstaan uit de christelijke ulo, die in 1922 werd gesticht. In 1933 kreeg de school zijn huidige naam tijdens de herdenking van de geboorte van Willem van Oranje, 400 jaar eerder. Circa 25 jaar geleden kreeg de school zijn recente vorm: vmbo-t, havo en vwo.
 
>>Een indruk van de school

01.01 Schoolprofiel

Schoolprofiel


CSG Willem de Zwijger is een school voor VMBO-T, HAVO en VWO in Schoonhoven met een regionale functie. Onze missie en visie vormen de basis van waaruit het onderwijs op de school vorm krijgt. De missie beschrijft ons bestaansrecht; in de visie geven we aan hoe we dit waarmaken.
Een missie is dus per definitie ‘tijdloos’. Toch hebben we ook bestaande missie opnieuw onder de loep genomen. We hebben daartoe gesprekken gevoerd met management en medewerkers, ouders, leerlingen, externe partijen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de externe (politieke) ontwikkelingen en visies op onderwijs. Dit heeft geleid tot een herformulering van de missie en een visie voor de komende jaren.
 

01.01.01 Missie en visie

Missie

CSG Willem de Zwijger is een school waar wij leerlingen vanuit een christelijke identiteit leren actief betrokken te zijn bij hun eigen ontwikkeling, die van anderen en de omgeving zodat zij een volwaardige plek vinden in hun verdere loopbaan en de samenleving. Dit bereiken we in een veilige, passende en uitdagende schoolomgeving. 

 

Visie

Vanuit onze missie werken we met de volgende visie: 
                                                 
Wij verbinden ons onderwijs met de samenleving. Dit betekent dat er in ons onderwijs een belangrijke rol is weggelegd voor de omgeving van de leerling, de omgeving van de school en de maatschappij.

We zorgen er voor dat ons onderwijs aansluit op de basisscholen aan de ene kant en op het vervolgonderwijs (en werk) aan de andere kant.

Ons onderwijs kenmerkt zich door flexibiliteit en maatwerk.
 

01.01.02 Ruimte voor Talent

Ruimte voor talent


In 2008 kozen we voor ‘ruimte voor talent’ als de koers van het schoolplan 2008-2012. Daarmee zijn we nog niet klaar. We werken verder aan talentontwikkeling volgens ons schoolplan 2012-2016 ‘ruimte voor talent 2.0’. De toevoeging 2.0 geeft aan dat we vooral kijken naar ontwikkelingen op ICT-gebied en wat deze betekenen voor digitalisering van leermiddelen (boek-tablet), het leerproces en de rollen van leerlingen en docenten.
 
De ontwikkelingen voor digitale leermiddelen gaan zo snel dat we in 2016 een andere leersituatie zullen hebben, waarbij we de specifieke talenten van elke leerling zoveel mogelijk ontwikkelen.
 
In het schooljaar 2008-2009 is een vwo+ -klas gestart voor leerlingen die iets extra’s aankunnen en in 2010 is een techniek-pilot gestart voor havo- en vwo-leerlingen die geïnteresseerd zijn in techniek en wetenschap. Deze pilot gaat vanaf 2013 verder als technoklas. Op de WZ is in 2011 speciaal voor havo-leerlingen de Business School gestart.
Met ingang van cursusjaar 2014-2015 starten we met de vwoX-brugklas en vervalt de vwo+ brugklas.

01.01.03 Schoolgids

Schoolgids

De informatie uit de schoolgids is integraal opgenomen in deze site en geeft u een compleet beeld van de WZ. De gids bestaat sinds 2013 niet meer in gedrukte vorm. U kunt schoolgidsteksten zelf downloaden en printen. Voor eventuele aanvullende informatie neemt u contact op met ons secretariaat.  

01.02 Identiteit

Identiteit

CSG Willem de Zwijger is een christelijke school.
In onze levensbeschouwelijke uitgangspunten leest u hoe we die identiteit gestalte willen geven en toetsen.
Van ouders en leerlingen verwachten we dat ze bewust kiezen voor deze identiteit en deze onderschrijven en respecteren

01.02.01 Gebedsgroep

Gebedsgroep

De gebedsgroep is een kleine groep betrokken moeders die, vanuit hun geloof en vertrouwen in God, schoolzaken opdragen in gebed. Het gebed gaat om algemene onderwerpen als gezondheid en veiligheid van leerlingen en medewerkers, kracht voor medewerkers om hun taken goed uit te voeren, maar ook om gebed voor kinderen die te maken hebben met problemen.
Elke twee weken komt de groep op woensdagochtend in school bij elkaar.

01.02.02 Negen waarden

Negen waarden

 1. Wij leven en werken vanuit de waardevolle inspiratiebron de Bijbel en de levenswijze zoals Christus ons heeft voorgeleefd. Dat is het richtsnoer voor ons handelen.
 2. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde, die wij zelf ook moeten waarborgen. Wij dienen zelf de veiligheid als waarde met ons mee te dragen. We dienen veiligheid in leef- en werkomgeving te creëren en te bevorderen.
 3. Wij zijn verantwoordelijk voor ons handelen en voelen ons loyaal ten opzichte van de school. Voor al onze taken en bezigheden nemen we onze verantwoordelijkheid. Ieder kan op zijn/haar verantwoordelijkheid aangesproken worden.
 4. Wij creëren voldoende ruimte om met leerlingen, collega’s en ouders in gesprek te gaan over het geloof. Hierbij is openheid, veiligheid en respect erg belangrijk. We trachten open en eerlijk te zijn naar anderen toe. We willen leerlingen ruimte geven om voor hun geloof uit te komen. We dienen de leerlingen te ondersteunen in geloofszaken en ze te beschermen tegen onverschilligheid.
 5. Ieder mag er zijn zoals hij/zij is. Elk mens is immers uniek. Op basis van dit gegeven gaan wij met elkaar om.
 6. Wij voelen ons betrokken bij elkaar. We tonen interesse in elkaars visie en handelen, maar ook in de persoon zelf.
 7. Wij zijn vergevingsgezind. We plaatsen elkaar niet in hokjes en we geven elkaar de ruimte om elke keer weer opnieuw te beginnen. We bieden elkaar, maar zeker ook de leerlingen, kansen om onszelf te leren kennen en te ontwikkelen.
 8. Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat, waarin iedereen zo veel mogelijk tot zijn recht komt. Hierbij bieden we de leerlingen de zorg aan die zij nodig hebben.
 9. Wij vinden het belangrijk dat al deze waarden en visies te herkennen zijn in ons handelen. In ons gedrag zijn we duidelijk en rechtvaardig ten opzichte van elkaar en de leerlingen.
 

01.02.03 Onderschrijven

Onderschrijven identiteit en waarden

Ook van de ouders verwachten we dat zij bewust kiezen voor de protestants-christelijke identiteit van de school en deze onderschrijven en respecteren. Dit geldt ook voor de leerlingen.

01.02.04 Uitgangspunten

Uitgangspunten

Inspiratie voor onze identiteit wordt ingegeven door God, die zich bekommert om mensen en die zich met die boodschap presenteert in de Bijbel. De identiteit wordt bepaald door de mensen die vanuit overtuiging voor onze school hebben gekozen: leerlingen én medewerkers.  
De opdracht tot geloofsopvoeding nemen we serieus, daarom dragen onze medewerkers vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging de doelstellingen van de school uit. De directie geeft vanuit de levensbeschouwelijke uitgangspunten leiding en sturing aan het personeel. Het bestuur ontwikkelt samen met de directie de visie en voert het beleid. Visie en beleid worden getoetst aan de levensbeschouwelijke uitgangspunten.
 
Uiteraard hebben de protestants-christelijke uitgangspunten ook hun weerslag op het wervingsbeleid van leerlingen en de selectie van medewerkers. Keuzes voor leerlingenactiviteiten, methodes en materialen maken we tegen de achtergrond van de identiteit.
 

01.03 Organisatie

Organisatie 

De Willem de Zwijger is een stichting. De naam volgens de statuten is: Stichting tot Oprichting en Instandhouding van scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven. De WZ is sinds 1 januari 2016 een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Afbeeldingsresultaat voor anbi De ondersteunende diensten zorgen dat de organisatie rond het onderwijs goed wordt gefaciliteerd.
 

01.03.01 Bestuur

Het stichtingsbestuur van CSG Willem de Zwijger bestaat uit een algemeen bestuur, verantwoordelijk voor het toezicht en een rector-bestuurder die binnen het stichtingsbestuur de taken van dagelijks bestuur van de stichting en die van schoolbestuur vervult.
 
Algemeen bestuur CSG Willem de Zwijger:   
 
Dhr. J. Huizinga, voorzitter
Dhr. R.P. de Pater 
Mw. C. Aarten
Dhr. J.J.A. van Luik
Dhr. L.G. de Kool
Dhr. T.C. Voorwinden
 
Mw. B. van Es, bestuurssecretariaat
 
  
 
Mail: via algemeen@csgwillemdezwijger.nl
 
Postbus 119  
2870 AC  Schoonhoven 
 
Telefoon: 0182 390539 

 
 


  

01.03.02 Contact

Voor algemene vragen kunt u naar algemeen@csgwillemdezwijger.nl een mail sturen. Dan wordt gekeken wie uw mail kan beantwoorden. Voor contact met een van de medewerkers van onze school kunt u ook bovenstaand mailadres gebruiken.
Indien u als ouder contact wenst met een van de docenten of mentor van uw kind(eren), gebruik dan de afkorting van de docent die te vinden is in het lesrooster. Het mailadres bestaat uit de afkorting van de docent en de toevoeging @csgwillemdezwijger.nl.
 

01.03.03 Schoolleiding

Schoolleiding

De rector-bestuurder, de sectordirecteuren en de directeur beheer vormen gezamenlijk de directie.
De rector-bestuurder vervult de taken van dagelijks bestuur van de stichting en die van schoolbestuur. Hij is belast met de algehele leiding en het besturen van de school.

De sectordirecteuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in hun sector en geven leiding aan de docenten, het onderwijsondersteunend personeel en de leerlingen van hun sector. 

De directeur beheer geeft leiding aan het facilitair personeel en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het beheer van het schoolgebouw.


 

Directie
 
mw. M.J. Vader rector-bestuurder 
dhr. drs. W.J. Krajenbrink directeur beheer
dhr. A.T. Seton sectordirecteur onderbouw/vmbo-t
dhr. drs. J.B. de Jong sectordirecteur havo/vwo

01.04 Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden


De Willem de Zwijger maakt deel uit van enkele samenwerkingsverbanden om kennis en deskundigheid te bevorderen, werkzaamheden af te stemmen, te coördineren en te realiseren.
Het gaat om:

Stichting Perspectief

Perspectief is een samenwerkingsverband van acht protestants-christelijke vo-scholen in de regio Groene Hart. Ze werken samen om het onderwijs- en personeelsbeleid verder te ontwikkelen en te verbeteren. Vacatures van de WZ staan op de site van Perspectief, net als die van de andere aangesloten scholen.
 

Samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek


Dit samenwerkingsverband, op internet te vinden op http://www.swv-vo-mhr.nl/, heeft als doel op de aangesloten scholen onderwijs aan te bieden zodat zoveel mogelijk leerlingen hun schoolloopbaan met minimaal een vmbo-diploma af kunnen sluiten of hen voor te bereiden op een arbeidsplaats in de regio.

Het werkgebied is Zuid-Holland Oost met als grotere woonkernen Schoonhoven, Gouda, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn.

In een bijlage zijn voorwaarden voor toelating tot het voortgezet onderwijs in het kader van passend onderwijs beschreven.

Bijlage Passend Onderwijs


02 Onderwijs

Onderwijs

Het onderwijs op de WZ is opgebouwd uit verschillende factoren: onderwijskundige doelen en didactische aanpak, de onderwijsorganisatie in de vier afdelingen, de onderwijsactiviteiten en de onderwijsfaciliteiten. In de missie verwoorden we onze onderwijskundige visie uitgebreid. In het kort samengevat komt dit op neer op:
•           We erkennen en spelen in op verschillen tussen leerlingen.
•           Het onderwijsaanbod leidt tot een brede ontwikkeling van de leerling.
•           De leerling leert actief, in samenwerking en zelfstandig.
•           Er is samenhang tussen de vakken.
 
 
Onderwijs in afdelingen
Op CSG Willem de Zwijger wordt gewerkt in afdelingen. Per afdeling verzorgt een vaste groep docenten een groot deel van de lessen.
Er zijn vier afdelingen gevormd: de onderbouw, vmbo-t, havo en vwo.

Onderstaand schema laat de verdeling van de klassen over de afdelingen zien.


Schoolplan
In ons schoolplan staan onze plannen voor de periode 2012-2016 verwoord.

02.01 Onderwijskundige doelen

Onderwijskundige doelen

Om dat te bereiken is het essentieel dat we verschillen tussen leerlingen opmerken, honoreren en benutten. Alleen zo bereikt de leerling een zo hoog mogelijk niveau aan kennis, inzichten en vaardigheden.
 
Het onderwijs moet daarnaast bijdragen aan de brede persoonlijke en maatschappelijke vorming van de leerling. Ook staat de brede ontwikkeling van leerlingen centraal:
 

02.01.01 Didactische aanpak

Didactische aanpak

Actief, samenwerkend en zelfstandig leren stimuleert de creativiteit en de zelfstandigheid van de leerling. De docenten dagen de leerlingen hiertoe uit. Een actieve en zelfstandige houding is een middel om veel te leren.

02.01.02 Schoolplan

Schoolplan

U kunt het actuele schoolplan hier downloaden. Klik hiervoor op de bijlage onderaan de pagina.

02.02.02 Business School

Business School

Op donderdag 3 november 2011 kreeg de havo-afdeling van CSG Willem de Zwijger het predicaat Business School. We zijn daar trots op, want er zijn in Nederland slechts zestien gecertificeerde Business scholen.
 
Door deel te nemen aan economische lessen en projecten kan de leerling een Business School-certificaat verdienen dat hij naast zijn havo-diploma krijgt. Een belangrijk onderdeel is ook het diploma Elementair Boekhouden. De havoleerling kan lessen krijgen ter voorbereiding op dit landelijk erkend diploma en uiteindelijk ook deelnemen aan dit examen. Dit diploma kan vrijstellingen opleveren op de vervolgopleiding.

02.02.03 Cambridge

Cambridge Engels

Engels is een belangrijke taal. We komen er bijna dagelijks mee in aanraking, ook dankzij de vele Engelse leenwoorden in onze taal. Als ‘kernvak’ weegt het zwaarder mee bij de bepaling van de eindexamenresultaten.

Sommige colleges en ook studieboeken van vervolgopleidingen zijn in toenemende mate in het Engels.

Op onze school beseffen we ook hoe belangrijk Engels is. Daarom bieden we vwo-leerlingen de mogelijkheid om het zogenaamde Cambridge Engels te volgen. Gezien het feit dat Cambridge Engels op een beduidend hoger niveau gegeven wordt dan het reguliere Engels is het wel van belang dat er affiniteit is met talen en met Engels in het bijzonder.
 
 
Certificaten
Met de Cambridge-certificaten kan een leerling Engelstalige studies volgen waar ook ter wereld. Binnen het Europees referentiekader (een Europees systeem waarbij diploma’s vergeleken worden op basis van niveau) worden deze certificaten hoog ingeschaald. Er zijn drie certificaten.

02.02.04 Technoklas

Technoklas

Omdat het belangrijk is om kennis te kunnen toepassen in een praktische context, hebben leerlingen met een Havo-advies de mogelijkheid om het vak  O&O te volgen: Onderzoek & Ontwerpen. De leerlingen in de vwoX klas krijgen dit vak standaard aangeboden.
 
(Technoklas-) Leerlingen doen onderzoek of ontwerpen iets in opdracht van het bedrijfsleven waarbij ze de kennis van diverse vakken toepassen. Leerlingen die nieuwsgierig zijn naar techniek kunnen hierin hun hart ophalen.

02.03 Onderbouw

Onderbouw

In het onderbouwteam werken 19 docenten onder leiding van sectordirecteur A.T. Seton.
Deze afdeling verzorgt onderwijs voor zo’n 400 leerlingen.

Lees meer over de Brugperiode, de Talentstromen en de manier van leren: het WZ-leren in de onderbouw.

02.03.01 Brugperiode

Brugperiode

Omdat de leerlingen van verschillende basisscholen komen, zorgen de docenten voor een goede opvang en intensieve begeleiding. De school heeft maximaal een tweejarige brugperiode. Dit geeft de leerling en de school de kans om met behulp van de determinatieprocedure goed te bepalen, wat het meest haalbare onderwijsniveau is.

Kwadrantmodel

Om tot een compleet beeld van de leerling te komen, maakt de school gebruik van het kwadrantmodel. Hierin zijn de capaciteiten, de persoonsontwikkeling, de schoolprestaties en het schoolgedrag weergegeven. Ter aanvulling van dit kwadrant wordt in klas 1 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen.

Beoordeling

De school heeft een tweejarige brugperiode. Dit geeft de leerling en de school de kans om met behulp van de determinatieprocedure goed te bepalen, wat het meest haalbare onderwijsniveau is. De leerling wordt geplaatst in een vmbo-t/havo-, een havo/vwo- of een vwo-klas. De techno-leerlingen worden geplaatst in een havo/vwo-klas.
Om tot een compleet beeld van de leerling te komen, maakt de school gebruik van het kwadrantmodel. Hierin zijn de capaciteiten, de persoonsontwikkeling, de schoolprestaties en het schoolgedrag weergegeven. Ter aanvulling van dit kwadrant wordt in klas 1 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen. Verder vindt in klas 1 een afname van de Cito plaats. Leerlingen maken toetsen op één niveau waarin vaardigheden als toepassing, reproductie en inzicht van de leerling worden gevraagd. Docenten kunnen op deze manier goed in kaart brengen hoe een leerling per toetsonderdeel scoort. Tot slot houden docenten bij hoe een leerling presteert op motivatie, inzet en reflectie.

In mei komen de docenten tot een advies over de verwachte doorstroom van de leerling. Tijdens een driehoeksgesprek in mei/juni wordt het advies met de ouders en de leerling besproken. Aan het einde van het schooljaar wordt het niveau bepaald waarop de leerling in jaar 2 gaat werken.
In klas 2 worden de leerlingen getoetst op het niveau waarop zij gedetermineerd zijn. Mocht gedurende het schooljaar blijken dat het niveau niet passend is bij de leerling, dan kan worden besloten om de leerling verder te laten werken op een ander niveau binnen dezelfde klas. Het definitieve schoolniveau voor leerjaar 3 wordt tijdens de overgangsvergadering in klas 2 bepaald.
 

02.03.02 Talentstromen

Talentstromen

De leerlingen van de th- en de hv-klassen in klas 1 volgen per week 3 lessen binnen de talentstromen Kunst & Cultuur, Sport & Techno en Breed. In klas 2 maken de leerlingen een keuze voor een van de genoemde talentstromen. In de talentstroom Breed in klas 2hv wordt o.a. voor de havo/vwo-leerlingen een start gemaakt met het programma van de business-school.

02.03.03 WZ-leren onderbouw

WZ-leren

Het activerende WZ-leren in de onderbouw krijgt gestalte in excursies, projecten en de extra vakken binnen de twee periodes.

02.04 Vmbo-t

Vmbo-t

Binnen het vmbo krijgen circa 150 leerlingen les van twaalf docenten.
De sectordirecteur is dhr. A. Seton.
 
Onze school biedt op het vmbo de theoretische leerweg aan: vmbo-t. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die na het behalen van hun diploma hun middelbare beroepsopleiding volgen op niveau 3 of 4. Met het diploma kan een leerling in principe ook naar 4 havo doorstromen.
 
Leerlingen in het vmbo-t leren en presteren optimaal als er genoeg variatie en persoonlijke aandacht is in de lessen.  

02.04.01 Profiel- en studiekeuze

Profiel, studie en beroepskeuze vmbo-t

 
Om ervoor te zorgen dat de aansluiting op vervolgopleidingen goed verloopt, kiezen de leerlingen aan het einde van de tweede klas een profiel. Op de WZ kiezen ze uit techniek, zorg, welzijn en economie. Na de profielkeuze volgt de bijbehorende vakkenkeuze, in nauw overleg tussen mentor, leerling, ouders en decaan.
 

02.04.02 Theoretische leerweg

Theoretische leerweg

De theoretische leerweg is een tweejarig traject na klas 2. Deze leerweg is bedoeld voor leerlingen die na het behalen van hun diploma een middelbare beroepsopleiding (kortweg mbo) volgen op niveau 3 en 4. Met het diploma vmbo is het ook mogelijk om naar de 4e klas van de havo door te stromen.

02.04.03 WZ-leren vmbo

WZ-leren

 
WZ-leren komt ook aan bod tijdens de projecten, modules en internationale uitwisselingen.

Internationale uitwisselingen

Centraal in het derde leerjaar staat de internationale uitwisseling. In kleine groepen vindt een uitwisseling plaats met scholen uit Frankrijk, Duitsland en Finland. De uitwisseling vormt een hoogtepunt in de schoolcarrière en het vergroot de zelfstandigheid, de Engelse taalvaardigheid en de sociale vaardigheden van de leerlingen. De uitwisseling maakt deel uit van het lesprogramma, waarbij meer vakken samenwerken.

Maatschappelijke stage 

De WZ vindt dat burgerschapsvorming een taak is die ook bij de school hoort. De maatschappelijke stage is daarom een verplicht onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting. De maatschappelijke stage is volop in ontwikkeling en wordt uitgebouwd naar een periode van 72 uur. Leerlingen zoeken zelf een stageplek. Ze werken hier een aantal uren, zonder dat ze ervoor betaald krijgen.
 

02.05 Havo

Havo

Zo'n twintig docenten verzorgen onder leiding van sectordirecteur J.B. de Jong het onderwijs voor zo’n 280 leerlingen.
 
Hoger algemeen vormend onderwijs havo is bedoeld voor leerlingen die met hun diploma een hogere beroepsopleiding willen volgen (hbo). Met het havo-diploma kan een leerling in principe ook naar 5 vwo doorstromen.

Havo op de WZ

De havo-leerling is meer gebaat bij praktisch, doelgericht onderwijs dat dicht bij de eigen belevingswereld staat. Om de havo-leerling goed voor te bereiden op het HBO, besteden we extra aandacht aan bijvoorbeeld zelfstandigheid, samenwerken en plannen.


Business School
Voor ondernemende havo-leerlingen is er de Business School als extra uitdaging. Door deel te nemen aan economische lessen en projecten kan de leerling een Business School-certificaat verdienen dat hij naast zijn havo-diploma krijgt. Een belangrijk onderdeel is ook het diploma Elementair Boekhouden. De havo-leerling kan lessen krijgen ter voorbereiding op dit landelijk erkend diploma en uiteindelijk ook deelnemen aan dit examen. Dit diploma kan vrijstellingen opleveren op de vervolgopleiding.
 
In de bovenbouw kan de leerling naast de verplichte vakken in zijn profiel het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) kiezen. Dit vak geeft een verdieping op het gebied van sport, de wereld van het bewegen en het organiseren.

02.05.01 Profiel- en studiekeuze

Profiel-, studie- en beroepskeuze havo

Tijdens de mentorlessen in havo 3 vindt het project keuzebegeleiding plaats. In de loop van het derde leerjaar kiezen de leerlingen immers een profiel voor de Tweede Fase: Naast de vakken uit het gemeenschappelijk en profieldeel kiest de leerling een vak in het vrije deel.
 
De profielkeuze komt tot stand in nauw overleg tussen leerling, ouders, mentor en de decaan.  Een geschikte hbo-opleiding vinden is niet eenvoudig. Er zijn tientallen hogescholen en honderden bachelors. Welke studie past bij jou? Waar steek je echt nuttige kennis en vaardigheden op? En hoe zit het met de kans op werk? Via de keuzegids kun je alle opleidingen vergelijken. Voor de leerlingen van onze school is de Keuzegids online beschikbaar. Je kunt deze gids alleen inzien als je op school op een computer/device werkt.

http://www.keuzegids.org/ol/gidsen/hbovt17/

 
 

02.05.02 WZ-leren havo

WZ-leren

 
De havo-leerling is meer gebaat bij praktisch, doelgericht onderwijs dat dicht bij de eigen belevingswereld staat. Havo-leerlingen zijn sociaal gericht.

02.06 Vwo

Vwo

Zo'n 300 leerlingen volgen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs van leerjaar 1 tot en met 6. Sectordirecteur is dhr. J.B. de Jong.
 

Vwo op de WZ

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - het vwo - is bedoeld voor leerlingen die willen doorstromen naar een universitaire opleiding. Onze school bereidt de leerlingen hierop voor, zodat er een goede aansluiting is op het gebied van kennis, vaardigheden en motivatie. Met een vwo-diploma kan een leerling ook een versnelde HBO-opleiding volgen. De nieuwsgierige leerling is op het vwo op zijn plek.
 
Een universitaire studie vraagt om een specifieke studiehouding. De vwo-leerlingen leren daarom kritisch met leerstof om te gaan.  
Leerlingen worden op het vwo uitgedaagd om zich te verdiepen in de alpha-, bèta- en gammavakken. Docenten passen de lessen op het vwo waar mogelijk aan de individuele leerling aan, door te variëren in werkvormen en in te spelen op individuele leerstijlen en de interessegebieden. Ook de variatie in verdiepings- en verrijkingsstof doet recht aan de verschillen tussen leerlingen en maakt het onderwijs uitdagend. De activerende didactiek wordt stapsgewijs ingevoerd: veertig procent van de lessen is nu leerlinggestuurd, zestig procent docentgestuurd. Over enkele jaren ligt die balans andersom.

Vwo in de onderbouw

 
Vwo in de onderbouw biedt volop ruimte aan talent. Naast de zogenaamde dakpanklassen voor
vmbo-t/havo en havo/vwo is er de mogelijkheid om in een homogene klas geplaatst te worden. Deze groep is bedoeld voor de leerling die het vwo aankan en eventueel een extra uitdaging wil.
Die uitdaging kan de leerling kiezen door het basispakket met O&O (Onderzoeken en Ontwerpen) uit te breiden met de vakken Cambridge Engels en Latijn & klassieke culturele vorming.
Deze laatste vakken zijn optioneel. De leerling kan Cambridge Engels voortzetten in de bovenbouw als hij daarvoor bekwaam is en er voldoende belangstelling voor is.
Bij het vak O&O maken de leerlingen in de derde klas een mini-pws. De lessen O&O vormen ook een goede basis voor NLT (Natuur, Leven & Technologie), een vak dat de leerlingen kunnen kiezen in de bovenbouw. 

02.06.01 Profiel- en studiekeuze

Profiel-, studie- en beroepskeuze vwo

Het vwo bereidt voor op een wetenschappelijke studie.
 
In klas 3 kiest de leerling een profiel dat past bij zijn of haar interesses en vaardigheden. Er kan worden gekozen tussen
Ieder profiel heeft zijn eigen lessenpakket dat is toegespitst op de vaardigheden van de leerling. De keuze van het profiel in vwo 3 bepaalt in grote mate welke studiemogelijkheden er zijn.
 
Naast de vakken uit het gemeenschappelijk en profeldeel kiest de leerling een vak in het vrije deel. De profielkeuze komt tot stand in nauw overleg tussen leerling, ouders, mentor, decaan en afdelingsleider. Bij het profielwerkstuk worden vwo-leerlingen gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan en zich ook buiten de WZ te laten voorlichten en scholen.

02.06.02 WZ-leren vwo

WZ-leren

De vwo-leerling wil cognitief worden geprikkeld, is intrinsiek gemotiveerd en heeft daarom minder een direct doel nodig om toch te blijven leren. De WZ wil leerlingen op hun eigen niveau aanspreken. In het vwo begint dat al in het eerste jaar met de vwo+-klas
 
De leerling heeft de kennis uit verschillende vakken nodig om zijn leerdoel te bereiken of een oplossing te vinden. De elektronische leeromgeving WZ-net ondersteunt deze processen. Hierin werken leerlingen zelfstandig individueel en samen. Ze worden hierbij op enige afstand gecoacht door hun docenten. Tijdens de mentorlessen begeleidt de mentor de leerlingen bij het ontwikkelen van studievaardigheden.
 
Tijdens lessen wordt aandacht besteedt aan zelfstandig werken, samenwerken, plannen en het toepassen van wetenschappelijke kennis. Leerlingen maken van praktische opdrachten, werkstukken en het studeren voor toetsen. Aan het eind van de opleiding maken ze een profielwerkstuk dat past bij het gekozen profiel. De leerling werkt een onderzoeksvraag uit en moet daarbij onder andere contact leggen met wetenschappelijke instituten, zoals universiteiten.


De WZ vindt dat burgerschapsvorming een taak is die ook bij de school hoort. De maatschapppelijke stage is daarom een verplicht onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting.
 

02.07 Onderwijsactiviteiten

Onderwijsactiviteiten

In school wordt veel geleerd, maar ook daarbuiten! Denk aan het brugklaskamp, de projecten, maatschappelijke stages en excursies tot de gastlessen en internationale uitwisselingen.
 
Naast de bestaande vakken worden in de verschillende leerjaren keuzemodules aangeboden. Hierdoor dagen we leerlingen uit zich verder te verdiepen of te verbreden in andere onderwerpen.
 
Ook de ontspannende activiteiten buiten de lessen leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van leerlingen. Leerlingen zijn actief in de Bigband, de Vocalgroup en Challenge. Er zijn klassenavonden en feesten.

02.07.01 Brugklaskamp

Brugklaskamp

In de 2e of 3e week van september in leerjaar 1 gaan alle brugklassers op Brugklaskamp. Zij brengen drie dagen door in de Buitenjan te Veldhoven, een fantastisch onderkomen in een bosrijke omgeving.

Tijdens het brugklaskamp leren leerlingen hun nieuwe klasgenoten beter kennen. In een afwisselend programma staan sport en spel centraal, met onder andere een bezoek aan een klimpark en een tropisch zwembad. Daarnaast worden in de mentorlessen thema's als samenwerken, groepsgedrag en pestgedrag besproken. De afsluiting van het kamp vindt traditioneel plaats in de Pepsitheek waar al heel wat WZ-leerlingen voor het eerst echt hebben gedanst!
 
 

02.07.02 Excursies

Excursies

Regelmatig organiseren docenten van de WZ excursies. Deze uitstapjes zijn verbonden aan verschillende vakken en vormen een mooie aanvulling op het lesprogramma.

02.07.04 Internationale uitwisseling

Internationale uitwisseling

Elk jaar vinden op onze school internationale uitwisselingen plaats. Leerlingen gaan op bezoek bij leeftijdsgenoten in het buitenland en verblijven in het gezin van hun uitwisselingspartner. Ze bezoeken de partnerschool en wonen zo mogelijk ook lessen bij. Verder nemen ze deel aan educatieve excursies in het land van de partnerschool.
 
De leerlingen van de partnerscholen komen ook op tegenbezoek naar Nederland. Ook zij verblijven hier in het gastgezin van hun uitwisselingspartner. De uitwisselingen duren telkens ongeveer een week (meestal een week in het najaar en een week in het voorjaar).
 

Dankzij de uitwisselingen kunnen leerlingen  
We organiseren uitwisselingen voor de leerlingen uit

02.07.05 Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage?


De WZ gaat door met Maatschappelijke Stage, ook al is dit met ingang van het schooljaar 2015-2016 niet meer landelijk verplicht. Dit betekent dat leerlingen van de WZ minimaal 30 uur maatschappelijke stage moeten lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk bij non-profitorganisaties. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving en vaardigheden leren voor het leven. 

Maatschappelijke stage is onbetaald werk

Leerlingen kunnen hun maatschappelijke stage bijvoorbeeld doen bij een zorginstelling, een sportvereniging of een andere non-profitorganisatie. Belangrijk is dat het gaat om onbetaald werk.

Duur maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage duurt minimaal 30 uur. Leerlingen van CSG Willem de Zwijger lopen deze stage in de 3e klas. De stage wordt zoveel mogelijk buiten de schooltijden gelopen.

Voorbeelden maatschappelijke stages

Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage op veel manieren invullen. Zij kunnen bijvoorbeeld:
• acties opzetten om geld in te zamelen voor een goed doel;
• ouderen helpen bij sms'en, internetten, skypen
• een sportactiviteit organiseren;
• vreemdelingen helpen bij hun inburgering;
• meehelpen in een buurthuis, verzorgingstehuis, zorgboerderij;
• helpen in een Wereldwinkel, bij Amnesty International, Vluchtelingenwerk;
• helpen opruimen in de natuur;
• dieren verzorgen op de boerderij;
• groenafval opruimen in een natuurgebied.
• etc.

Maatschappelijke stageplek zoeken

De school organiseert aan het begin van het nieuwe schooljaar een stagemarkt. Op deze stagemarkt zijn diverse non-profitorganisaties aanwezig die informatie geven aan de leerlingen. Bijvoorbeeld: SWOS, SWOB, Amnesty International, Vluchtelingenwerk, zorgboerderijen etc..
Ook volgen de leerlingen workshops die door organisaties verzorgd worden.
Op de speciale WisMas-site (zie informatie hieronder) plaatsen de organisaties hun vacature. Natuurlijk mogen leerlingen ook zelf op zoek gaan naar een stageplaats. Wanneer leerlingen een stage hebben gevonden, nemen zij eerst contact op met hun stagecoördinator. De stagecoördinator bepaalt of de stage goedgekeurd wordt.

Aanvullende informatie

De leerlingen krijgen tijdens deze stagemarkt ook algemene informatie. Wat doe je als je een geschikte stage hebt gevonden?
De stage moet eerst worden goedgekeurd door de stagecoördinator. Vervolgens dient de leerling de stage in via http://csgwillemdezwijger.mas.wis.nl Hoe dat precies moet, krijgt de leerling te horen tijdens de Stagemarkt. Ook krijgt hij/zij een boekje waarin alles staat. Meer algemene informatie over de Maatschappelijke Stage is te vinden op www.maatschappelijkestage.nl

Contactpersonen CSG Willem de Zwijger

Voor het vmbo is dhr. B. van der Meulen MAS-coördinator, voor havo is dat mw. A. van Wijngaarden en voor het vwo is mw. Brouwer het aanspreekpunt. 

02.08 Faciliteiten

Gebouw

Alle leerlingen van de Willem de Zwijger hebben les op één, goed bereikbare locatie. Dit gebouw staat aan de westelijke rand van Schoonhoven in een rustige buurt. Het schoolgebouw is in 2003 geopend en de inrichting sluit met klaslokalen, een mediatheek en open leercentra aan bij de eisen van modern onderwijs. In 2011-2012 is de uitbreiding van onze school gerealiseerd in een mooi gebouw bij het huidige schoolgebouw. Ruim 1000 m2 extra ruimte is beschikbaar met daarin acht lokalen waaronder één multifunctionele ruimte en vier werkkamers.
 

02.08.01 Bijles

Bijles

Leerlingen die bepaalde vakken als moeilijk ervaren, kunnen op school met het buddyproject bijles krijgen van leerlingen die goed zijn in een vak.

Om dit project te realiseren, zijn we als school afhankelijk van vraag en aanbod onder de leerlingen. Heb je belangstelling voor het geven of nemen van bijles, stuur dan een mail aan de heer Hoogendoorn: 
jh@csgwillemdezwijger.nl 
  
 


 

02.08.03 Mediatheek

Mediatheek
De mediatheek is een sfeervolle, moderne, open ruimte waar leerlingen zelfstandig kunnen studeren. Er heerst een rustige sfeer en er is een medewerker aanwezig voor toezicht en beantwoorden van vragen.
De mediatheek is open van maandag t/m vrijdag tijdens alle lesuren.
Er is een groot aantal computers beschikbaar die, in overleg met de medewerker, door de leerlingen gebruikt kunnen worden. Tevens zijn er diverse studieplekken, een grote leestafel, speciale toetsplekken, een ruimte met audioapparatuur (voor o.a. kijk- en luistertoetsen) en een bibliotheek met uitgebreide collectie.
Op de leestafel ligt een gevarieerd aanbod van “verse” kranten en tijdschriften. Ook is de mediatheek de plek waar leerlingen opdrachten kunnen printen en/of bundelen.
Om de prettige sfeer te handhaven, zoveel mogelijk leerlingen gebruik te kunnen laten maken en de ruimte mooi en schoon te houden, hanteren wij de volgende regels:

 
Bibliotheek
Voor het lenen van lees- en informatieboeken over uiteenlopende onderwerpen kunnen leerlingen van maandag t/m vrijdag (9.00-14.00 uur) terecht in de bibliotheek.                     Via Aura Online (aan te klikken vanaf de WZ-website of hier) kunnen zij van tevoren zelf op zoek naar beschikbaar materiaal.
   
 

02.08.04 Sport

Sportfaciliteiten

Er zijn twee gymnastiekzalen geïntegreerd in het gebouw, compleet met kleedkamers en douches. Daarnaast beschikt de school over een groot sportveld direct naast het gebouw.
 

03 Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van een school heeft te maken met het optimaal benutten van de mogelijkheden van leerlingen: ‘eruit halen wat erin zit’. De WZ streeft voortdurend naar kwalitatief hoog onderwijs, waarin de leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
In ons kwaliteitsbeleid staat verwoord hoe we de kwaliteit van de schoolresultaten willen verbeteren en borgen.
Kwaliteit is meetbaar, maar is niet uitsluitend weer te geven in cijfermatige kwaliteitsnormen van door- en uitstroom van leerlingen en examenresultaten.

03.01 Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitszorg betekent dat directie en personeel het onderwijs op de Willem de Zwijger continu proberen te verbeteren. Zij stellen zich hierbij geregeld de vraag: doen we de goede dingen en doen we die dingen ook goed? Ook door gesprekken met ouders, leerlingen, bestuur, inspectie en collega’s op andere scholen wordt duidelijk hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. Als de kwaliteit op een punt te wensen overlaat, is het goed om daar melding van te maken. Er is voor ernstige klachten een klachtenreglement.
 
Onderwijskwaliteit is zichtbaar in beleidskeuzes, de kwaliteit van de docenten, de materialen, de begeleiding en de wijze waarop het onderwijs wordt geëvalueerd.

03.02 Verantwoording

Verantwoording resultaten

De schoolresultaten in vergelijking met andere scholen in Nederland zijn op de website van 'Scholen op de kaart' te vinden. Check hiervoor

www.scholenopdekaart.nl

04 Communicatie

Communicatie 

Goede communicatie – mondeling en schriftelijk – en samenwerking tussen school en ouders dragen bij aan de optimale ontwikkeling van de leerling en de kwaliteit van de school. We organiseren jaarlijks terugkerende activiteiten om het contact tussen ouders en school te onderhouden, zoals voorlichtingsavonden per leerjaar en spreekavonden/middagen.
Informatie over de voortgang, resultaten, het huiswerk en planning van SO's en repetities van uw kind krijgt u via de cijfersite van Magister.
Op deze site en via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van praktische zaken, de laatste nieuwsfeiten en onderwijsontwikkelingen.
In de medezeggenschapsraad zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij de beleidsvoorbereiding.
 
Omdat er sprake blijft van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de leerling, neemt de WZ het contact met ouders zeer serieus. Ouders kunnen altijd contact opnemen met de mentor of andere medewerkers. Telefonisch, of via de mail: de afkorting met @csgwillemdezwijger.nl

04.01 Magister

Magister


Magister is het leerlingadministratiesysteem waarmee de WZ werkt. Het heeft dus een belangrijke functie voor docenten. Voor ouders en leerlingen heeft het ook de functie om het persoonlijk lesrooster, het huiswerk en de cijfers te bekijken.

De meest makkelijke manier en enige betrouwbare manier om in Magister in te loggen, krijgt u door op het icoontje van Magister 6 in de rechterkolom van de schoolwebsite (op de hoofdpagina) te klikken.
 
U logt dan in op de site van Magister. Deze site kan via alle browsers, vaste pc’s en mobiele apparaten (tablets & smartphones) gebruikt worden.
 
In de handleiding staat hoe u gebruik kunt maken van Magister.
 
Let op:
Deze worden echter niet door de leverancier van Magister onderhouden of ondersteund.
Dit betekent dat informatie via deze app’s niet betrouwbaar is.
Er kunnen daarom geen rechten ontleend worden aan informatie die via deze app’s wordt verkregen.Bijlagen:

Handleiding voor ouders

Handleiding voor leerlingen
 
 

04.02 Cijfers

Cijfers

Cijferinzage en eindrapport

De leerling ontvangt aan het einde van het schooljaar een cijferrapportage: het overgangsrapport. In de overgangsrapportage zijn de cijfers afgerond.
Gedurende het schooljaar kunnen ouders op de cijfersite de behaalde resultaten van hun kind inzien.

Cijfers op Magister

Ouders kunnen met een persoonlijk wachtwoord de cijfers van hun kind inzien op internet, wanneer en waar ze maar willen. Informatie over de voortgang, resultaten, het huiswerk en planning van SO's en repetities van uw kind krijgt u via deze site van Magister.
Een reglement en een handleiding zijn digitaal beschikbaar.

04.03 Communicatieprotocol

Protocol Communicatie tussen school en ouders     

In een omgeving waarin jonge mensen en volwassenen dagelijks intensief met elkaar samenwerken, gebeurt van alles. Onze leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar ontwikkelen zich voortdurend en in hoog tempo; dat proces willen we als school en ouders zo goed mogelijk volgen en sturen. Nauwe samenwerking en goede contacten tussen de school en ouders zijn daarbij van doorslaggevend belang.
 
In de huidige maatschappij is ‘informatie verstrekken’ én ‘informatie zelf ophalen’ heel normaal en breed geaccepteerd. Dus: alle bij de school betrokkenen (personeel, ouders en leerlingen) ontvangen informatie, maar zullen in bepaalde gevallen zelf ook actie moeten ondernemen om aan informatie te komen.
 
De school spant zich in om de communicatie tussen school en ouders zo goed en helder mogelijk te laten verlopen. Duidelijke afspraken binnen de school en tussen ouders en school achten we daarbij noodzakelijk. Hieronder geven we aan hoe we dat doen op CSG Willem de Zwijger.
 

Wanneer en hoe informeert de school de ouders?

In het algemeen geldt dat de school kiest voor de kortste en snelste weg (dus via zo min mogelijk schakels):

 

Wat mogen de ouders van de school verwachten?

Wat verwacht de school van de ouders?

Wie kunnen ouders benaderen?

Communiceren van beleidswijzigingen

 

Communicatie bij bijzondere activiteiten of gebeurtenissen (geen incidenten)

Communicatie bij incidenten

Bij een incident beslist de schoolleiding hoe het incident te communiceren

 
Wat gebeurt er als u belt of mailt naar school?  

U belt naar het algemene nummer van de school:

 

U stuurt een email naar een medewerker

Binnen een paar werkdagen ontvangt u een reactie van de medewerker.

 
De school gebruikt e-mail nóóit voor:

04.04 Medezeggenschap

Medezeggenschap 

De medezeggenschap krijgt gestalte in de medezeggenschapraad (MR) en de leerlingenraad. 
 

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit leden die de leerlingen, de ouders en het personeel vertegenwoordigen. De MR heeft adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Ouders en leerlingen kunnen de notulen van de MR-vergaderingen en het jaarverslag opvragen bij de secretaris van de MR, dhr. Kamerman. U kunt hiervoor een mail naar naar ka@csgwillemdezwijger.nl sturen.

Via de nieuwsbrief maken we vacatures voor de oudergeleding bekend.
 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een belangrijke spreekbuis voor de leerlingen.

De sectordirecteur spreekt regelmatig met leerlingen uit de afdeling. Zij zijn georganiseerd in een leerlingenpanel.


 

04.04 Website

 

Website

Op de website staan roosterwijzigingen, het laatste nieuws, fotoreportages en verslagen van excursies, reizen en feesten, achtergrondinformatie en alle schoolgidsinformatie.
 
 

04.05 Spreekmiddagen en -avonden

Spreekmiddagen en -avonden

Jaarlijks worden drie spreekmiddagen/-avonden voor ouders/verzorgers met 10-minutengesprekken georganiseerd. Twee keer zijn dat gesprekken waarbij het mogelijk is om met mentoren en vakdocenten te spreken, één keer vinden gesprekken uitsluitend plaats op uitnodiging van de mentoren.
Het doel van een 10-minutengesprek is, ouders de gelegenheid te bieden om met een mentor of een vakdocent de studieresultaten en/of de ontwikkeling van hun kind te bespreken.
 
Een aantal weken vóór de spreekmiddag/-avond ontvangt u via de mail een bericht dat u zich via Magister kunt inschrijven. U kunt op een spreekmiddag/-avond met de mentor en/of een vakdocent spreken (maximaal twee medewerkers per kind). De spreektijden zijn ’s middags van 16.00 tot 17.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 22.00 uur. Mocht er op één van de docenten/mentoren een te groot beroep worden gedaan, dan zal met u persoonlijk contact worden opgenomen.
 
In geval van gescheiden ouders: wanneer u als ouder samen met huidige partner een docent/mentor wilt spreken, dan hebt u daarvoor wel de toestemming nodig van uw ex-partner indien deze ook de ouderlijke macht heeft.
 
Voor het verloop van de middag/avond is het goed te weten dat 8 minuten na aanvang van elk gesprek een belsignaal gaat, waarna het gesprek kan worden afgerond en u in de gelegenheid wordt gesteld om eventueel een andere docent op te zoeken. Twee minuten later geeft de bel de start aan van het volgende gesprek. De gesprekken zullen plaatsvinden in de aula en in lokalen.
 
Het kan ook zo zijn, dat de mentor graag met u óf met u en uw kind in gesprek gaat. In dat geval ontvangt u hierover nader bericht.
 
Inschrijven
Als u bent ingelogd, ziet u in Magister aan de linkerkant een kolom, waarvan het onderste item aangeklikt kan worden (zie foto). Op het volgende scherm staat dan rechtsboven “inschrijven”.
spreekmoment.jpg
 
Als u uw wachtwoord voor Magister kwijt bent, kunt u op het inlogscherm van Magister een nieuw wachtwoord aanvragen. Als u andere vragen heeft over de spreekmiddag/-avond, kunt u telefonisch (0182-390539) of via de mail contact opnemen met Gerry Hoeijenbos (gh@csgwillemdezwijger.nl).
 
Uiterlijk één dag voor de spreekmiddag/-avond, ontvangt u via uw e-mailadres bericht dat in Magister te zien is op welk(e) tijdstip(pen) u verwacht wordt.
 
 
 

04.06 Voorlichtingsavonden

Voorlichtingsavonden

De sectordirecteuren organiseren voorlichtingsavonden voor de verschillende leerjaren.
 
Ouders van de brugklasleerlingen maken op een avond in oktober kennis met de mentor.
In hogere leerjaren staan leerlingbegeleiding, inrichting van het onderwijs, profiel- of sectorkeuze, studiekeuze begeleiding en advisering centraal.

05 Begeleiding

Begeleiding

Een veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers elkaar goed kennen en kunnen vertrouwen, is een voorwaarde voor leren. De leerlingbegeleiding is daar een wezenlijk aspect van op de Willem de Zwijger. Onder leerlingbegeleiding verstaan wij  
De mentor is de spil van de begeleiding. Daarnaast zijn decanen actief die de leerlingen helpen bij hun studiekeuze.
In de basisbegeleiding helpen deskundige begeleiders leerlingen bij hun leer- en studievaardigheden en dyslexie. Er is aanvullende begeleiding vanuit het IZO voor leerlingen met bijzondere leer- en ontwikkelachterstanden, zorgvragen of probleemgedrag. Indien interne hulp ontoereikend lijkt, wordt een Flex-ZAT georganiseerd.
De vertrouwenspersoon is steun en toeverlaat bij lastige vragen of situaties en eventuele klachten.
 
In een leerlingvolgsysteem leggen we de voortgang, resultaten en de hulp die leerlingen hebben gekregen vast.
Om de veilige omgeving te handhaven is er onder andere een pestprotocol.
 
We bieden als extra faciliteiten individuele hulp bij vakken die een leerling als lastig ervaart. We bieden die in de vorm van buddy's en bijles en de ondersteuning van de huiswerkklas.


MULTIsignaal

Onze school maakt gebruik van “MULTIsignaal”.

Op het moment dat er zorgen zijn rondom een leerling maar niet duidelijk is welke hulpverlening ingeschakeld kan worden, kunnen we een beroep doen op MULTIsignaal.

Wij brengen u op de hoogte wanneer wij uw kind hier registreren.

Meer informatie omtrent MULTIsignaal vindt u op de website: https://www.multisignaal.nl/voor-ouders/

 

05.01 Mentor

Mentor

Elke klas heeft een mentor. Deze docent is het aanspreekpunt voor de leerlingen en hun ouders. De mentor volgt de studieresultaten en kent de persoonlijke omstandigheden van de leerlingen. Met die gegevens voert de mentor gesprekken met de leerlingen. Het gaat daarbij om het behalen van optimale studieresultaten en om hun welbevinden. Ouders worden zo veel mogelijk betrokken bij de begeleiding.

 

05.02 Decaan

Decaan

Het is belangrijk dat leerlingen zich al vroeg oriënteren op vervolgstudies en beroepen.
De leerweg en de keuze van vakken en profielen moeten immers worden afgestemd op hun capaciteiten en interesses. De drie decanen van vmbo-t, havo en vwo begeleiden deze oriëntatie op studie en beroep (OSB).

05.03 Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem 

De leerling wordt zorgvuldig begeleid tijdens zijn schoolloopbaan. Verslagen van mentorgesprekken, leerlingbesprekingen, contacten met ouders etc. worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem binnen Magister (schooladministratiesysteem). Dit leerlingvolgsysteem is slechts (beperkt) toegankelijk voor hen die hiervoor van de schoolleiding toestemming hebben gekregen. Het leerlingvolgsysteem is opgenomen in Magister.
 

05.04 Huiswerkklas

Huiswerkklas


Leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek ervaren hun huiswerk soms als een extra zware last. Om hun huiswerklast te verlichten, kunnen deze leerlingen deelnemen aan de huiswerkklas. Ook leerlingen die, ondanks hun inzet, tegenvallende resultaten behalen, kunnen in aanmerking komen voor de huiswerkklas.
 
Door de invoering van de wet Passend Onderwijs (1 augustus 2014) is de procedure met betrekking tot deelname aan de huiswerkklas binnen CSG Willem de Zwijger als volgt vastgesteld: 
   

 

 

 

05.05 Basisbegeleiding

Basisbegeleiding

In de aanvullende begeleiding rondom leerproblematiek helpen deskundige begeleiders zoals de dyslexiecoach, de orthopedagoog en de remedial teacher. Zij ondersteunen leerlingen bij hun leer- en studievaardigheden. In de huiswerkklas staat binnen de individuele begeleiding het leren leren centraal.
 

05.05.01 Dyslexiecoach

Dyslexiecoach

Een dyslexiecoach bemiddelt tussen de leerling, ouder en docent om problematiek rondom dyslexie voor de leerling zo veel mogelijk weg te nemen.
Op basis van informatie van de basisschool en ouders maakt de dyslexiecoach voor aanvang van de schoolloopbaan een zorgpas.
Deze persoonlijke pas informeert docenten op welke wijze zij om moeten gaan met de geconstateerde dyslexie.
De pas kan gedurende de schoolloopbaan, op verzoek van de leerling of docenten, in overleg met de dyslexiecoach worden aangepast.


Afspraken dyslexie
 
Aangepaste beoordeling van spelling
-     naar inzicht van de docent
-     rekening houden met verschillen
-     bij twijfel overleg met de dyslexiecoach
Extra tijd
-     bij een repetitie 15 minuten
-     bij een SO: naar inzicht van docent en
      gebruik richtlijn protocol 20% Lay-out toetsen
-     niet cursief maar onderstrepen
-     lettertype Arial 12 (SE’s)
-     lettertype Dyslexie (niet voor SE’s)
-     formules in lettertype Times New Roman 13
Eventueel mondeling toetsen
-     eerst schriftelijk
-     bij een onvoldoende kunnen onderdelen mondeling herkanst worden;    
      hierdoor kan het cijfer verhoogd worden (klas 1 t/m 3)
Hulpmiddelen
-     Gebruik van hulpkaartenboekje bij de taalvakken (klas 1 t/m 3)
-     Gebruik van het programma Read&Write (met oortjes)
Toetsen in een andere ruimte
-     wanneer verwacht wordt dat extra tijd nodig is
-     toets wordt tijdig in de mediatheek klaar gelegd (ivm toezicht)
-     toets kan gemaakt worden met Kurzweil
Kopieën van aantekeningen, bordschema’s e.d.
-     leerlingen regelen dit zelf
-     kan bij docent of medeleerling
-     kopieerpas beschikbaar bij conciërge
Overige afspraken
-     markeren/schrijven op toetsen
-     schrijven in werkboeken
-     leesbeurt voorbereiden

Bij leerlingen bij wie tijdens de overdracht van de basisschool aangegeven wordt dat ze mogelijk dyslectisch zijn, wordt een dyslexieonderzoek gestart.
De dyslexiecoach heeft wekelijks (telefonisch) spreekuur.

 

05.05.02 Orthopedagoog

Orthopedagoog / Begeleiderer Passend Onderwijs

De orthopedagoog/begeleider passend onderwijs begeleidt leerlingen met leer-en gedragsproblematiek om hen binnen het reguliere Voortgezet Onderwijs zo goed mogelijk te laten functioneren. De orthopedagoog interpreteert/beoordeelt tevens onderzoeksrapporten omtrent gedrag en intelligentie en is voor ouders en leerlingen de gesprekspartner om inhoud ervan om te zetten in handelingsplannen. Naar docenten toe biedt zij handreikingen om leerlingen in de les beter tot hun recht te laten komen. 
 

05.05.03 Remediale hulp

In klas 1 worden alleen die leerlingen gescreend op dyslexie, die door de leerkracht groep 8 zijn aangemeld. Deze leerlingen doorlopen binnen de RT tevens het traject ‘mogelijke dyslexie’. Hierna wordt aan ouders kenbaar gemaakt of nader onderzoek in samenwerking met een Gz-psycholoog gewenst is. De uitslag van een dergelijk onderzoek zou kunnen leiden tot een dyslexieverklaring. De school vergoedt deze onderzoekskosten niet. Leerlingen met dyslexie kunnen deelnemen aan de training “Dyslexie de baas”.
 
Ook voor leerlingen met een taal- of rekenachterstand bieden we in klas 1 en 2 remediale hulp, ook wel RT (remedial teaching) genoemd. Advies van de leerkracht groep 8, behaalde scores op het gebied van rekenen en taal vermeld binnen het OnderwijsKundig Rapport (OKR) en uitslagen van de Cito-toets leerjaar 1 VO, zijn hierin leidend. Tevens vindt Screening plaats met behulp van het computerprogramma Muiswerk. Daarnaast kunnen gedurende het leerjaar vakdocenten leerlingen aanmelden voor RT in de vakken Engels, Frans, Duits of wiskunde.
In een aantal leerjaren worden ook taal- en rekenlessen aangeboden die naast de lessen Nederlands en wiskunde worden gegeven.

05.06 Speciale begeleiding

Speciale begeleiding

De zorgcoördinator coördineert het totale geheel van zorgactiviteiten binnen de school.
Hij/Zij is daarbij adviseur voor de schoolleiding en coacht collega’s waar het de uitvoering betreft.
Tevens vertegenwoordigt de zorgcoördinator de school binnen het samenwerkingsverband VO/VSO Midden Holland & Rijnstreek.
Daarnaast is de coördinator de contactpersoon voor de school richting externe organisaties zoals bijvoorbeeld CJG (centrum voor jeugd en gezin).
De zorgcoördinator is voorzitter van het intern zorgoverleg (IZO). Vanuit dit orgaan kunnen leerlingen met hulpvragen worden doorverwezen naar de orthopedagoog, huiswerklas, GGD, SMW of andere instellingen.

05.06.01 Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg op school

  
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Heeft u een vraag over opvoeden en opgroeien van uw kind? Dan kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hier werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg en pedagogen. Iedere medewerker heeft een eigen specifieke deskundigheid om u en uw kind te ondersteunen.
 
Centrum voor Jeugd en Gezin en het Voortgezet Onderwijs
De medewerkers in het Centrum voor Jeugd en Gezin werken op verschillende manieren samen met school. Elke school heeft vaste contactpersonen. Als op school overleg is van een school-ondersteuningsteam kunnen medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin daaraan deelnemen.
 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De jeugdgezondheidszorg nodigt alle jongeren in de 1e of 2e klas uit voor een onderzoek naar hun gezondheid, ontwikkeling en leefstijl en hoe de jongere zich voelt. In klas 3 of 4 krijgt uw kind een Check aangeboden. Hiermee krijgt uw kind inzicht in hoe het gezond kan leven. We geven persoonlijk of klassikaal adviezen over een gezond schoolleven, zoals omgaan met elkaar, voorkomen van pesten, genotmiddelen en seksualiteit. We bieden ook begeleiding bij ziekteverzuim.
 
Ziekteverzuim begeleiding
De jeugdverpleegkundige of jeugdarts wordt door de mentor van uw kind gevraagd met u contact op te nemen wanneer: Samen met u en uw kind wordt besproken wat uw kind nodig heeft om weer (gedeeltelijk) naar school te gaan. Indien nodig wordt in overleg met u en uw kind een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin of leerplichtambtenaar betrokken voor verdere ondersteuning en advies.
 
Cursus of ouderavond
Opvoeden is een ware kunst. In deze leeftijd krijg je te maken met pubergedrag. Als je kind in de puberteit komt, verandert het gedrag. Soms is een jongere erg onzeker of juist boos en opstandig en voelt zich niet begrepen. Elke ouder kan op sommige momenten weleens advies gebruiken. Voor u organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een groot aanbod aan opvoedcursussen, themabijeenkomsten en webinars over diverse onderwerpen om u te ondersteunen bij de opvoeding. Er is voor ieder wat wils.
Ook de jongeren zelf kunnen cursussen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin volgen. Denk aan een weerbaarheidstraining of een oppascursus. Kijk voor het volledig cursusaanbod op www.cjgcursus.nl.
 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert ook ouderavonden op scholen voor ouders over een (gezondheids)thema waar de school mee bezig is. Bijvoorbeeld genotmiddelen, weerbaarheid of relaties en seksualiteit.
 
Jongerenwebsite
Voor jongeren heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin www.hoezitdat.info: een aparte website over studeren, geld, gezondheid, seks en meer…. Jongeren kunnen anonieme vragen stellen, ervaringen delen en lezen over anderen. Op deze Jongerensite staat ook uitleg over de gezondheidstest op school. Ook kunnen ze nstagram.com/hoezitdat.info volgen.
 
Online Centrum voor Jeugd en Gezin
Veel informatie over opvoeden en opgroeien, kunt u online vinden op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Denk aan onderwerpen als gezondheid, voeding, internet, pesten, geld, alcohol, seks en meer. Meld u aan voor een cursus of bijeenkomst, lees blogs van andere ouders of praat mee op het forum. Natuurlijk staan onze adressen en openingstijden ook op de website. Én u vindt er onze Facebookpagina.
 
Contact
Wilt u contact opnemen met de medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin op uw school, bel dan 088 – 254 23 84. U kunt ook online uw vraag stellen en chatten met medewerkers. Kijk voor de website van uw Centrum voor Jeugd en Gezin op www.cjghollandsmidden.nl
 
Meer informatie
www.cjghollandsmidden.nl – Online CJG / www.cjgcursus.nl – CJG cursussen
www.hoezitdat.info – Jongereninformatie

 

 
 
 
 
Bijlage
Protocol medicijnverstrekking

05.06.01 Intern Zorg Overleg (IZO)

IZO

Het IZO (Intern Zorg Overleg) komt 1x per week bij elkaar. Aan dit overleg nemen de zorgcoördinator, de medewerker passend onderwijs tevens orthopedagoog, de verzuimcoördinator  en de JOS-medewerker deel. Leerlingen worden via de mentor aangemeld voor dit overleg. Hiertoe wordt een aanmeldingsformulier ingevuld in samenspraak met ouders. Doel van het overleg is te komen tot een vorm van hulpverlening in preventieve zin om zwaardere hulpverlening te vorkomen. Hulp kan binnen school worden verleend door de medewerker passend onderwijs, de orthopedagoog en/of een JOS-medewerker. 

05.06.02 Schoolbegeleidingsdienst

Schoolbegeleidingsdienst

De vroegere schoolbegeleidingsdienst is omgevormd tot de organisatie 'OnderwijsAdvies'. Deze dienst biedt onder andere individuele behandelingen aan om de kansen van leerlingen te vergroten. Er worden ook ouderbijeenkomsten georganiseerd die erop gericht zijn dat ouders hun kind(eren) beter kunnen begeleiden. Meer informatie over 'OnderwijsAdvies' vindt u op www.onderwijsadvies.nl/

05.06.03 Jeugdhulp op school

JOS

Jeugdondersteuning Op School richt zich vooral op preventie. Leerlingen worden hiervoor aangemeld vanuit het IZO. Door in een vroeg stadium met leerlingen (en ouders) te praten over lastige situaties op school en/of in het gezin kan er binnen deze vorm van hulpverlening snel worden gereageerd met passende hulp ter voorkoming van erger.
De hulp/begeleiding kan bestaan uit enkele gesprekken tot een traject van enkele maanden. Hulp/begeleiding kan zowel op school als thuis worden geboden.
Als blijkt dat er hulp van andere professionals nodig is, kan de JOS-medewerker contact opnemen met het sociaal team van de betreffende woonplaats.
De JOS-medewerkers zijn werkzaam vanuit Enver, een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, en vanuit de JGZ (JeugdGezondheidsZorg).

 
Jeugdondersteuning Op School
 
JOS biedt begeleiding, training, observatie, consultatie, coaching, motivering, activering en bemiddeling van leerlingen, gezinnen en docenten.
Jeugd Ondersteuning op School (JOS) is ontwikkeld vanuit de visie dat scholen en zorgaanbieders in de regio Midden-Holland samenwerken. Door het bundelen van krachten en expertise en het wegnemen van schotten tussen de verschillende vormen van preventieve jeugdhulp komen we tot een optimaal basisaanbod van lichte preventieve jeugdhulp in het onderwijs. Het doel van deze samenwerking is om leerlingen in een veilige en gezonde omgeving onderwijs te bieden en te laten opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Indien leerlingen en/of ouders een extra stimulans of ondersteuning nodig hebben, is het doel van de samenwerking dat zij die snel, dichtbij en op maat krijgen.
Door ambulant medewerkers op scholen te laten werken is vroegtijdig signaleren van problemen en/of onveiligheid mogelijk en kan er snel hulp worden geboden. Hoe eerder gestart kan worden met de hulp, hoe minder kans er is dat problemen groter worden, waardoor leerlingen stagneren in hun (schoolse) ontwikkeling en er uiteindelijk zware, specialistische hulpverlening nodig is.
Daarnaast richt de module zich op het optimaliseren van de leerling-leerkrachtrelatie in de klas. Zowel  het klas- en schoolsysteem als het gezin van de betreffende leerling worden betrokken bij de ondersteuning.
Doelgroep
Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Holland.
Functie en uitgangspunten
- Vroeg signaleren van problematiek
- Vroeg signaleren van onveiligheid
- Verminderen  en voorkomen schooluitval en verzuim
- Minder doorstroom naar specialistische hulpverleningWerkwijze

Aanmelding
Indien er binnen de school zorgen zijn omtrent een leerling kan er direct contact opgenomen worden met de JOS-medewerker. Dit kan door de leerling of ouder(s) zelf, de mentor, leerlingbegeleider of zorgcoördinator worden gedaan en in overleg met elkaar wordt bekeken wat er nodig is. Wanneer blijkt dat de begeleiding van JOS passend zou kunnen zijn, doet de zorgcoördinator een aanmelding en wordt er een startgesprek gepland met de leerling en eventueel ouders en andere betrokkenen. In dit gesprek worden de situatie en motivatie van de leerling nader in kaart gebracht, worden doelen voor de begeleiding geformuleerd en wordt afgesproken wie wat doet in het traject. Voorbeelden van thema’s waaraan gewerkt kan worden zijn; omgaan met spanningen voor toetsen, organisatie en plannen van schoolwerk, weerbaarheid versterken, omgaan met boosheid, vergroten van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en gedrag in de klas . Bij het werken aan de doelen streven we naar een samenwerking met ouders. Voor de begeleiding van JOS is geen beschikking vanuit de gemeente nodig.
Duur, frequentie en intensiteit
Uitgangspunt van JOS is het bieden van preventieve en kortdurende hulp. Trajecten zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig, tot een maximum van vijf maanden. Langere trajecten worden niet als preventief gezien en vragen om een doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp. De frequentie en intensiteit van de gesprekken ligt gemiddeld op 1 uur per week. 


 

05.06.03 Flex-ZAT

Flex-ZAT

Indien interne hulpverlening niet de gewenste resultaten oplevert, kan een Flex-ZAT worden uitgeschreven. Aan dit overleg neemt vanuit school de zorgcoördinator, vanuit het samenwerkingsverband de orthopedagoog en vanuit de GGDde jeugdverpleegkundige deel. Op afroep kunnen vanuit de gemeente een medewerker van het Sociaal Team en een leerplichtambtenaar deelnemen. Doel van het overleg is onderwijs en zorg op elkaar af te stemmen waarbij de gemeente een beschikking kan afgeven om zwaardere hulpverlening in te zetten.

05.06.04 Time-outvoorziening

Time-outvoorziening

 

Onderwijsopvangvoorziening in Schoonhoven

Na de voorjaarsvakantie van 2015 is het Samenwerkingsverband een onderwijsopvangvoorziening gestart in Schoonhoven, genaamd SOOV (Schoonhovense Onderwijs Opvang Voorziening). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Schoonhovens College, CSG Willem de Zwijger, de uitvoerder van de SOOV Horizon en de jeugdhulporganisatie Stek. De SOOV komt in het gebouw aan de ’s-Heerenbergstraat waarin het Schoonhovens College al enkele lokalen gebruikt.
 
Voor wie is de onderwijsopvangvoorziening bedoeld?
·         Leerlingen met gedragsproblemen, grensoverschrijdend of ontspoord gedrag;
·         Leerlingen met problemen gerelateerd aan het onderwijs (dreigende stagnatie of uitval,                           problematisch verzuim);
·         Leerlingen met forse problemen, waardoor op school een onveilige situatie ontstaat en de zorg               die op school kan worden geboden tekort schiet;
·         Leerlingen met problemen waar de school meer inzicht nodig heeft in de problematiek van de
          jongere;
·         Leerlingen met ASS-problematiek en een van bovenstaande punten;
·         Leerlingen met GGZ-problematiek en een van bovenstaande punten;
·         Leerlingen die thuis zitten.
 
Doel SOOV
Met de onderwijsopvangvoorziening beoogt het samenwerkingsverband:  
Het Samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijsopvangvoorziening. De organisatie van en het onderwijs in de onderwijsopvangvoorziening is door het Samenwerkingsverband uitbesteed aan Horizon.
De scholen hebben zorgplicht t.a.v. de leerlingen en zijn verantwoordelijk voor het vakinhoudelijke onderwijsprogramma van de leerlingen.
 
Aanmelding
Een aanmelding kan pas plaatsvinden als de school aantoonbaar en in overleg met de ouders al meerdere  interventies heeft gedaan en deze niet leiden tot het gewenste resultaat. Van elke leerling die wordt aangemeld is dus een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) beschikbaar. Ook is de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband al zo vroeg mogelijk betrokken. De uiteindelijke aanmelding doet de zorgcoördinator van de school van de leerling, in overleg met de leerling, de ouders en de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband. Het besluit tot plaatsing neemt het Onderwijsloket van het Samenwerkingsverband. 
Er zijn drie trajecten:
·         Observatiemogelijkheid van 4-6 weken
·         Kort verblijf (3 maanden)
·         Lang verblijf (6 maanden)
 
Programma
Het dagelijks programma bestaat uit een combinatie van onderwijs en werken aan gedrag:

Onderwijs
·         Werken uit eigen boeken van school
·         Zo mogelijk lessen blijven volgen op de eigen school (symbiose-traject)
·         Werken met een Onderwijs Perspectief Plan, tussen- en eindevaluatie met betrokkenen
·         Concreet  eindadvies aan de school bij terugkeer
 
Werken aan gedrag
·         Trainingen gericht op zelfredzaamheid, zoals Rots & Water
·         Trainingen gericht  op versterken van sociale vaardigheden, zoals TOPs
·         Groepsdocent  met gedragsspecialisme
·         Werken met een Onderwijs Perspectief Plan, tussen- en eindevaluatie met betrokkenen
·         Concreet  eindadvies aan de school bij terugkeer
·         Coach voor individuele begeleiding leerling/ouders/school vanuit jeugdhulpverlening
 
Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de zorgcoördinator van de school.
 

05.06.05 Vaardigheidstrainingen

Aanvullende vaardigheidstrainingen

In speciale situaties heeft een leerling soms een extra steuntje in de rug nodig. In de omgang met anderen, bij examens en toetsen, of als er een dierbare komt te overlijden. De WZ biedt afhankelijk van de behoefte verschillende trainingen aan:

05.07 Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon (of: counselor) is er voor leerlingen die er zelf even niet meer uitkomen of die zich niet op hun gemak voelen binnen de school. De leerlingen kunnen op eigen initiatief naar de vertrouwenspersoon voor een gesprek. Ook kan via het IZO (intern zorgoverleg) een leerling worden uitgenodigd voor een gesprek. Naast counselor is de vertrouwenspersoon ook conflictbemiddelaar.
 

06 Planning

Planning

Om onze leerlingen op tijd en op de juiste plek les te laten hebben is een goede planning nodig.

Met een jaarplanning, basisroosters, vakantieplanning etc staat alles op een rijtje.  
 

06.01 Jaarplanning

 
JAARPLANNING 2020-2021
Alle activiteiten onder voorbehoud
Let op, deze planning wordt regelmatig geactualiseerd
 
week 23   Driehoeksgesprekken vwo 3 en klas 1
ma 7 juni    
di 8 juni   Examen Engels Cambridge vwo 3 en 4 in Utrecht
wo 9 juni   Examen Engels Cambridge vwo 5 in Utrecht
do 10 juni   Uitslag Eerste tijdvak CE
vr 11 juni    
week 24   Driehoeksgesprekken vwo 3
ma 14 juni   CE Tweede Tijdvak
di 15 juni   CE Tweede Tijdvak
wo 16 juni   CE Tweede Tijdvak
do 17 juni   CE Tweede Tijdvak
vr 18 juni   CE Tweede Tijdvak
week 25    
ma 21 juni   CE Tweede Tijdvak
di 22 juni   CE Tweede Tijdvak
Eerste bijeenkomst nieuwe brugklasleerlingen
wo 23 juni   CE Tweede Tijdvak
do 24 juni   CE Tweede Tijdvak
Inleveren boeken door examenleerlingen
Studiedag: leerlingen vrij
vr 25 juni   CE Tweede Tijdvak
Inleveren boeken door examenleerlingen
Toetsweek 4 voor alle klassen
week 26    
ma 28 juni   Toetsweek 4 voor alle klassen
di 29 juni   Toetsweek 4 voor alle klassen
Tweede bijeenkomst nieuwe brugklasleerlingen
wo 30 juni   Toetsweek 4 voor alle klassen
juli 2021
do 1 juli   Toetsweek 4 voor alle klassen
vr 2 juli   Toetsweek 4 voor alle klassen
Uitslag Tweede tijdvak CE
week 27    
ma 5 juli   Toetsweek 4 voor alle klassen
di 6 juli   CE Derde Tijdvak
Sportdag klas 4 en 5
Diploma-uitreiking vmbo-t
wo 7 juli   CE Derde Tijdvak
Herkansingen SE H4, V4 en V5
Diploma-uitreiking vwo
do 8 juli   CE Derde Tijdvak
Herkansingen SE H4, V4 en V5
Sportdag klas 3
Diploma-uitreiking havo
vr 9 juli   CE Derde Tijdvak
Slotdag
week 28    
ma 12 juli   CE Derde Tijdvak
Boeken inleveren
Overgangsvergaderingen
di 13 juli   Personeelsdag
wo 14 juli   Overgangsvergaderingen
do 15 juli   Uitslag Derde tijdvak CE
Revisievergaderingen
vr 16 juli   Jaarsluiting
week 29 t/m 34    
ma 19 juli t/m vr 29 augustus zomervakantie
 
 

06.03 Lestijden

Lestijden

Dit zijn onze lestijden in het Coronatijdperk:
Lestijden-(1).png

06.05 Schoolexamenplanning

Het schoolexamen wordt verspreid over het jaar zorgvuldig gepland. Het reguliere rooster wordt daarop aangepast. Leerlingen ontvangen vooraf een overzicht van de tentamens die afgenomen worden met daarop aangegeven de lengte van het tentamen en de ruimte waar het tentamen gemaakt wordt. In het examenjaar worden met het oog hierop drie periodes gereserveerd: globaal gesproken na de herfstvakantie, na de kerstvakantie en na de voorjaarsvakantie.

06.06 Vakanties

Vakantierooster schooljaar 2020 – 2021
Herfstvakantie 17 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 t/m 28 februari 2021
Goede Vrijdag 2 april 2021
Tweede Paasdag 5 april 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021

 

07 WZ-activiteiten

WZ-activiteiten

We zijn trots op de kwaliteit van onze extra culturele WZ-activiteit:

 

08 Regelingen

Regelingen

Voor een optimaal gebruik van een gebouw waar meer dan duizend mensen samen leren en werken, is het noodzakelijk om afspraken te maken over wat wel en niet kan en mag.
 
De algemeen geldende schoolleefregel is:
Ik laat een ander in zijn/haar waarde en behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
 
We hebben voor u en voor jou de voornaamste regels op een rijtje gezet rond aanwezigheid, verlof aanvragenlesuitval, overgangsregels, wat we doen om de school veilig te houden en waar u met eventuele klachten heen kunt.
Daarnaast zijn er nog praktische regels opgenomen zoals over de pauzes, de schoolpas, financiën en verzekeringen.

08.01 Aanwezigheid

Aanwezigheid

Leerlingen hebben leerplicht, ze horen op tijd in de les aanwezig te zijn.
We hebben regels opgesteld voor als leerlingen te laat komen of uit de les worden gestuurd. Ook zijn er gedragingen die reden geven tot schorsing.

08.01.01 Alarmrooster

Alarmrooster


Het kan nodig zijn om een hele klas snel te informeren. Hiervoor stelt de mentor per klas aan het begin van elk schooljaar een alamrooster/bellijst op.

08.01.02 Schorsing

Schorsing 

Een leerling wordt de toegang tot de WZ ontzegd als deze:

08.01.03 Te laat

Te laat

Regels over te laat in de les komen worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.
 

08.01.04 Tussenuren

Tussenuren

De roostermaker probeert in het dagrooster de uitval aan het begin of het einde van de dag te plannen om tussenuren te voorkomen.

08.01.05 Uit de les gestuurd

Uit de les gestuurd

Een leerling uit de onderbouw die uit de les wordt gestuurd, haalt direct een rode kaart bij de conciërge. De sanctiecoördinator bespreekt deze kaarten met docent en leerling. Leerlingen uit T3 en T4 melden zich bij de sanctiecoördinator van het vmbo-t. Leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo melden zich bij de sectordirecteur. Als de sectordirecteur niet bereikbaar is, meldt de leerling zich bij de conciërge.

08.01.06 Verlof aanvragen

Regulier verlof aanvragen
Voor een leerling kan verlof worden aangevraagd voor bijvoorbeeld een bezoek aan tandarts, dokter, voor een huwelijk etc. Een ouder of verzorger van de leerling dient, persoonlijk en ruim van te voren (3 dagen) via een eigen mailadres bij de absentie-coördinator mw. Umrani een verzoek in (mu@csgwillemdezwijger.nl). In deze mail moeten naam van de leerling, klas, reden van verlof, datum en de lesuren waarvoor verlof wordt aangevraagd, duidelijk worden vermeld. Bij het onderwerp van de mail moet verlofaanvraag worden vermeld.
 
Via de mail ontvangen ouders/verzorgers een reactie op het aangevraagde verlof.
 
Leerlingen van 18 jaar of ouder mogen zelf het verlof aanvragen. Hiertoe wordt door hen een gedragscode ondertekend.
 
Verlof zonder toestemming van de school is ongeoorloofd schoolverzuim. Passende maatregelen zullen dan worden genomen.
 
De tot nu toe gehanteerde blauwe kaart voor de aanvraag van verlof is met ingang van cursus 2020-2021 komen te vervallen.
 
Buitengewoon verlof aanvragen
Buitengewoon verlof kan worden aangevraagd voor situaties waarin de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht niet voorziet. Dit geldt met name voor een verlof van meerdere dagen. Ook aanvragen voor een vakantie buiten de reguliere schoolvakanties om vallen hieronder.
 
Als vakantieverlof wordt  aangevraagd, kan dit alleen worden goedgekeurd als één van de ouders/verzorgers een beroep uitoefent waardoor het gezin niet gezamenlijk in één van de reguliere schoolvakanties op vakantie kan gaan. Het is verplicht aan de aanvraag een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige toe te voegen. Dit buitengewoon vakantieverlof wordt maximaal één keer per jaar verleend en mag maximaal 10 schooldagen duren. Het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het nieuwe schooljaar.
 
Houd bij het aanvragen van buitengewone verlof, voor zover mogelijk, rekening met een verwerkingstermijn van 8 weken. Het buitengewone verlof moet net als het 'gewone' verlof aangevraagd worden bij de absentie coördinator. Op de website van bureau leerlingenzaken vindt u hiervoor de desbetreffende aanvraagformulieren:
https://www.leerlingzakenmh.nl/downloads/    
  
Extra lesvrije dag 
Gedurende het cursusjaar wordt binnen de WZ aan leerlingen de mogelijkheid geboden éénmalig een lesvrije dag aan te vragen voor activiteiten die niet zijn opgenomen in de reguliere verlofregeling van de Wet op de Leerplicht. Dit betreft activiteiten waarbij geen overige medeleerlingen zijn betrokken. Binnen het verplicht te volgen aantal uren onderwijs in de verschillende leerjaren is hiermee rekening gehouden.
 
Zo kan een leerling een aanvraag doen voor een lesvrije dag voor bijvoorbeeld:

 
De aanvraag verloopt op dezelfde wijze als een reguliere verlofaanvraag, de ouder/verzorger stuurt hiervoor ook een mail naar de absentie-coördinator mw. Umrani. We gaan ervan uit dat de ouder/verzorger achter de keuze van de leerling staat; in principe worden dan ook alle aanvragen gehonoreerd.

Bij de aanvraag van deze extra vrije dag moet het volgende in acht worden genomen:
 

 
De tot nu toe gebruikte papieren oranje kaart voor dit extra verlof is met ingang van cursus 2020-2021 komen te vervallen.
Voor informatie of vragen omtrent verlof kunt u zich ook altijd laten informeren door de Leerplichtambtenaar van uw gemeente.
 
 
.
 

08.02 Boeken en leermiddelen

WZ-leermiddelenfonds

CSG Willem de Zwijger (WZ) heeft een intern leermiddelenfonds. Dit houdt in dat de WZ alle schoolboeken verstrekt. Ouders hoeven zelf geen boeken te bestellen.
 
Aan het begin van het schooljaar wordt het boekenpakket op school uitgereikt. Ouders en leerlingen krijgen bericht over de datum en het tijdstip waarop dit plaatsvindt. Op de uitleverlijst staat duidelijk vermeld welke boeken in bruikleen zijn – dus gekaft moeten worden – en aan het einde van het schooljaar weer ingeleverd moeten worden.
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een formulier met de lesboeken die ingeleverd moeten worden. Werkboeken waarin leerlingen schrijven, hoeven niet te worden ingeleverd. Houd er wel rekening mee dat een aantal werkboeken meerdere schooljaren wordt gebruikt. De leerling weet om welke werkboeken het gaat.
Ontbrekende boeken, zwaar beschadigde boeken en boeken waarin geschreven is, moeten volledig worden vergoed.
Informatie over de datum en het tijdstip waarop de boeken moeten worden ingeleverd, wordt ruim van tevoren doorgegeven aan de ouders en leerlingen.
 
De leerlingen in klas 1 en 2 werken met een Chromebook
(zie http://www.csgwillemdezwijger.nl/Regelingen/Chromebooks.aspx#FAQLink81).
Alle brugklassers maken gebruik van de Plenda-agenda. Deze agenda is speciaal ontwikkeld voor het noteren én plannen van huiswerk. Hieraan zal in leerjaar 1 extra aandacht worden besteed. De kosten bedragen € 14,00 en zullen samen met overige schoolkosten aan de ouder/verzorger in rekening worden gebracht. De brugklasleerlingen ontvangen deze agenda in de eerste schoolweek.

De volgende leermiddelen moet de leerling zelf aanschaffen:

Bovenstaande aanvullende materialen zijn te bestellen via www.vandijk.nl of kunnen zelf worden gekocht. 

Sport

Voor de gymlessen is het volgende nodig:

De kleur maakt niet uit. Het gaat om stevige sportkleding, dus geen modieuze shirtjes en broekjes.
Vragen:
 
Op de website vindt u een overzicht van veelgestelde vragen:
http://www.csgwillemdezwijger.nl/leermiddelen.
 
Met een andere vraag kunt u mailen naar leermiddelenfonds@csgwillemdezwijger.nl of contact opnemen met mw. I. Nieuwenhuijzen, coördinator leermiddelenfonds, tel. 0182-390539.

08.03 Financiën

Financiën

Om zaken rond kosten en betalingen helder te maken hebben we ze hier voor u op een rijtje gezet:  
Voor eventuele vragen over financiën kunt u contact opnemen met de financiële administratie: mevrouw L. den Boer-van den Berg,  facturatie@csgwillemdezwijger.nl.

08.03.03 Leerlinggebonden financiering

Leerlinggebonden financiering (LGF)

Wanneer ouders kiezen voor een reguliere school en het kind heeft extra voorzieningen nodig, vragen de ouders een leerling-gebonden financiering aan: het ‘rugzakje’. Hieruit worden bijvoorbeeld de tijd die nodig is voor extra uitleg en begeleiding bekostigd,maar ook ambulante begeleiding.

Voor de leerlingen die extra zorg krijgen blijft de mentor de spil van de leerlingbegeleiding. Hij wordt ondersteund door een ambulant begeleider van het expertisecentrum. Deze begeleider komt op school voor zowel de leerling als de docenten. Daarnaast heeft de ambulant begeleider ook contact met de zorgcoördinator.

08.03.04 Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is nodig om het verzorgingsniveau van de school op peil te houden. De bijdrage is in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 75 per leerling. Van dit bedrag betalen we onder andere de volgende zaken:

08.03.06 Tegemoetkoming studiekosten

Tegemoetkoming studiekosten

Een leerling van 18 jaar of ouder heeft recht op een basisbeurs in het kader van studiefinanciering. Deze beurs moet de leerling zelf aanvragen via deze link. Bij verandering van school gedurende de cursus en bij een verhuizing moet de leerling dit zelf doorgeven aan de IB-groep.

08.03.08 Verzekeringen

Verzekeringen

De WZ heeft een ongevallen-, aansprakelijkheids- en doorlopende reisverzekering.
Op grond van deze verzekeringen zijn alle betrokkenen bij school activiteiten (leerlingen, personeel en vrijwilligers) verzekerd.
De school c.q. het schoolbestuur is niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt.
U kunt voor nadere informatie contact op nemen met mw. L. den Boer-van den Berg (hb@csgwillemdezwijger.nl).
 

Ongevallenverzekering

 

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als betrokkenen dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.    
Vanwege de beperkte uitkering van de collectieve schoolreisverzekering adviseren we om ook een eigen reisverzekering af te sluiten voor de schoolreizen van uw kind.
De WZ heeft geen annuleringsverzekering. Bij annulering van meerdaagse reizen komen de kosten die niet geannuleerd kunnen worden voor rekening van de ouders. Wij adviseren u om een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

08.04 Klachten en misstanden


Klachten- en Klokkenluidersregeling

 
CSG Willem de Zwijger heeft regelingen ingesteld zodat medewerkers, ouders/verzorgers en leerlingen een klacht kunnen indienen of een (vermoeden van een) misstand aanhangig kunnen maken. De regelingen zijn in het leven geroepen zodat meldingen zorgvuldig worden afgehandeld waarbij de melder ook bescherming geniet en ondersteuning kan vragen bij een interne of externe vertrouwenspersoon.
 
Het is belangrijk te weten wat het onderscheid is tussen een klacht en een misstand:  
Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat men bij een ervaren probleem of een vermoeden van een misstand eerst probeert met degene te praten die het probleem of de misstand veroorzaakt. Als dit niet leidt tot een oplossing of als het probleem of de misstand dusdanig zijn, kan ook direct het bevoegd gezag[1] ingeschakeld worden. Men kan ook een interne contactpersoon/vertrouwenspersoon raadplegen als men ondersteuning wenst. Bij situaties die gevoelig zijn, kan een melder ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Zij kan een luisterend oor bieden, advies geven over oplossingsrichtingen en zo mogelijk contact leggen met het bevoegd gezag of een externe commissie die de klacht respectievelijk misstand behandelt. De vertrouwenspersonen zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht.
 
De contact/vertrouwenspersonen voor CSG Willem de Zwijger zijn:  
Hieronder staat een korte toelichting per regeling. Daar is ook de link te vinden naar de formeel vastgestelde regelingen.
 
 
Klachtenregeling
 
Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Meestal worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Op CSG Willem de Zwijger geldt een klachtenregeling. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website: klik hier voor 'klachtenregeling'.
 
Het is gebruikelijk dat men eerst de klacht uit bij degene die het probleem heeft veroorzaakt en men probeert er in onderling overleg uit te komen, tenzij de aard van het probleem zich daartegen verzet. Als dat overleg niet tot een oplossing leidt, legt de klager het probleem voor aan de directie.
 
De klager kan het probleem ook bespreken met de interne contactpersoon/vertrouwenspersoon. Bij CSG Willem de Zwijger zijn deze taken belegd bij één hiervoor aangewezen functionaris: de heer J.S. Roggeveen (mailadres: rg@csgwillemdezwijger.nl).
Ook bestaat de mogelijkheid om de externe vertrouwenspersoon te raadplegen. Dit kan bijvoorbeeld als de klacht een gevoelig onderwerp betreft die men liever met een onafhankelijke persoon wil bespreken.
 
Als het probleem niet is of wordt opgelost kan een klacht worden ingediend bij een onafhankelijke klachtencommissie waar de school bij is aangesloten: de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneducatie van de GCBO.
 
Klokkenluidersregeling
 
De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Stichting tot Oprichting en Instandhouding van scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Schoonhoven biedt een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat. Klik hier voor de klokkenluidersregeling.
 
De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet in beginsel in de gelegenheid worden gesteld om zelf orde op zaken te stellen. Wanneer dat niet gebeurt, biedt de regeling echter de mogelijkheid om een externe melding te doen. In gevallen waarin in redelijkheid niet verwacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan (direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.
 
De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling. De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden onderzocht.
 
Deze regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de ‘Klachtenregeling’, de geschillenregeling medezeggenschap, ‘Integriteitscode’ en de ‘Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie’.
 
 
[1] Hiermee wordt de rector bedoeld. Als het probleem of de misstand door de rector veroorzaakt wordt, kan er bij het toezichthoudend bestuur gemeld worden.

08.05 Lesuitval en opvang

Lesuitval en opvang

 
Soms zijn docenten afwezig door ziekte, familieomstandigheden en/of na- en bijscholing. Ook vallen lessen uit in verband met schoolactiviteiten als vieringen, excursies en rapportvergaderingen.
Bij lesuitval kan een klas door een docent of een onderwijsassistent opgevangen worden. In deze gevallen gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk of krijgen ze een vervangende les.

08.06 Overgang

Overgang:overgangsnormen en algemene overgangsregels

De overgang naar een hoger leerjaar gebeurt op basis van overgangsnormen, algemene overgangsregels en een vaste procedure. Deze bepalen het te volgen niveau. In de basisvorming maakt de afdeling daarnaast gebruik van het kwadrantmodel.
Raadpleeg de bijlage voor onze overgangsnormen en onze algemene overgangsregels.

08.07 Praktische regels

Praktische regels

Er zijn regels die niet direct samenhangen met onderwijs, en waar leerlingen toch dagelijks mee te maken hebben, zoals het hoe en wat rond pauzes en etenswarenkledingvoorschriften, het gebruik van kluisjes en de privacy-regels.
 

08.07.01 Kleding

Kleding

De WZ stelt eisen aan hygiëne en veiligheid van kleding. Bovendien dient de kleding in overeenstemming te zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. Indien nodig spreekt de mentor of de sectordirecteur de leerling daarop aan.
 

08.07.02 Kluisjes

Kluisjes

Elke leerling heeft een kluisje om zijn spullen in te bewaren. Aan het begin van de cursus krijgt iedere leerling een kluissleutel. De leerling meldt verlies ervan bij de hoofdconciërge, die tegen betaling van € 5,00 voor een nieuw exemplaar zorgt. De reservesleutel is in beheer bij de conciërge. De reservesleutel kun je voor één dag lenen tegen inlevering van een borg en € 0,50 boetegeld. (het boetegeld gaat naar een goed doel.) We accepteren een mobiel of je ID-kaart als borg.
 

08.07.03 Pauze

Pauze

In de pauzes mogen leerlingen in de aula verblijven. Alleen hier mogen ze eten en drinken. Tijdens de grote pauze vraagt de conciërge een moment stilte voor gebed.

08.07.04 Privacy

Privacy

De WZ houdt zich aan het privacyreglement, opgesteld door de Besturenraad. Het ministerie van OCW heeft met dit reglement ingestemd. Nota bene:

Foto's

Gedurende het schooljaar worden er foto’s gemaakt van leerlingen en medewerkers van de WZ. Degene die fotografeert legt altijd uit waarvoor de foto’s worden gemaakt. Het beeldmateriaal kunnen we gebruiken voor pr-doeleinden: in de schoolgids, op de website of in andere WZ-uitingen. Als u dit niet wilt, meldt u dit schriftelijk bij de directie aan het begin van elk schooljaar.

08.08 Schoolleefregels

Schoolleefregels

Voor de naleving van regels zijn we samen verantwoordelijk.

De algemeen geldende regel is:
Ik laat een ander in zijn/haar waarde en behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden.
 

 

08.09 Veiligheid

Veiligheid

Leerlingen kunnen pas goed en prettig leren als zij zich veilig voelen in onze gemeenschap. Veiligheid proberen we hun zo goed mogelijk te bieden door regels op te stellen (en te handhaven!) over

 Veiligheid in en om het gebouw

 De hoofdingang moet vrij blijven; een leerling mag daar dus niet gaan zitten of staan.  

Netheid

08.09.01 Gedragsregels en verboden bezit

Gedragsregels en verboden bezit

De school hanteert de volgende regels ten aanzien van ongewenst gedrag en verboden bezit: De directie mag het kluisje openen en de leerling fouilleren bij verdenking van het bezit van alcoholhoudende
drank, drugs, wapens en andere verboden middelen. Bij constatering hiervan wordt altijd contact opgenomen met de politie.

 

08.09.02 Convenant veilige school

Convenant ‘de veilige school’

Om in en rond de school een veilig klimaat te creëren hebben we een convenant gesloten met leerplichtambtenaren, politie, bureau Halt en het Openbaar Ministerie. Bij strafbare feiten wordt in principe aangifte gedaan bij de politie.
Het doel van het convenant is het voorkomen en bestrijden van

08.09.03 Pestprotocol

Pestprotocol

Op de WZ willen we pestgedrag voorkomen.
Het is meestal de mentor die alert is op pesten en actie onderneemt om het te verhelpen. Leerlingen kunnen zich in geval van pesten niet alleen bij de mentor, maar ook bij het algemene aanspreekpunt op dit gebied melden, dhr. Peet. 
De school heeft een pestprotocol aangenomen.

Als er onverhoopt klachten zijn over ernstig pesten,kan er contact worden opgenomen met een van de interne vertrouwenspersonen. In het uiterste geval kan een betrokkene een klacht indienen. Raadpleeg eventueel ook de info over klachten op de site (deze vindt u onder 'Regelingen'). 
 
Wilt u het protocol raadplegen? Klik dan op de bijlage onderaan de bladzijde.
 


  

08.10 Ziek of afwezig melden

Bij afwezigheid is het uitgangspunt dat de school altijd moet weten waar de leerling is als deze de lessen niet kan volgen. De absentie-coördinator neemt sancties bij ‘A’ absentie (ongeoorloofd verzuim).
 
Afwezigheid door ziekte
 
Een van de ouders/verzorgers belt eenmalig de conciërge vóór 9.00 uur (0182-390530).
De leerling wordt op die dag als ziek ‘Z’ in Magister geregistreerd. De daarop volgende dagen wordt de leerling als absent gemeld ‘A’.
 
Bij herstel: uiterlijk twee lesdagen na terugkomst melden ouders/verzorgers via de mail (eigen mailadres) dat hun kind beter is. De mail moet worden verstuurd naar de absentie-coördinator mw. Umrani (mu@csgwillemdezwijger.nl) met als onderwerp betermelding. De absentie wordt omgezet in afwezig door ziekte. 
 
Leerlingen van achttien jaar of ouder moeten zichzelf via een mail aan de absentie-coördinator beter melden. Hiertoe heeft de leerling een gedragscode ondertekend.


Afwezigheid door ziekte tijdens de schooldag
 
De leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, meldt zich af bij de absentie-coördinator.
De ouders/verzorgers van leerlingen uit klas 1 en 2 worden altijd gebeld als hun kind ziek is. Er wordt dan afgesproken hoe hun kind naar huis gaat. Bij geen gehoor blijft de leerling gewoon op school.
 
Leerlingen vanaf klas 3 kunnen na de ziekmelding gewoon naar huis. Voor deze leerlingen geldt echter wel dat een ouder/verzorger de thuiskomst zo spoedig mogelijk telefonisch bevestigt (0182-390530).
 
Leerlingen die ziek naar huis gaan op een dag dat een toets is gepland, zijn zelf verantwoordelijk om met de desbetreffende docent een nieuwe afspraak te maken.
 
 
Afwezig door dringende omstandigheid
Een van de ouders/verzorgers belt de conciërge vóór 9.00 uur (0182-390530).
De leerling wordt op die dag als  ‘T’ in Magister geregistreerd. De daarop volgende dagen wordt de leerling als absent gemeld ‘A’. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger de school (absentie-coördinator en mentor-coach) telefonisch of via de mail te informeren over de duur van afwezigheid.
 

09 Naar de brugklas

We houden online Open Lessen voor leerlingen van groep 8 van de basisschool op maandag 8 en dinsdag 9 februari 2021.
Op woensdag 10 en donderdag 11 februari 2021 zijn er vanaf 19.30 Open Avonden online.
Zowel de Open Lessen als de Open Avonden zijn te bezoeken via de website wzopenweek.nl

Welke vakken krijg ik in de brugklas?

Op de WZ hebben we vier Talentlijnen in de onderbouw: Techno, Sport, Kunst & Cultuur en Algemeen. In de brugklas maak je met drie Talentlijnen kennis. Vanaf de tweede klas kun je lessen in je eigen Talentlijn kiezen. Na klas 2 kun je vakken volgen die op jouw talent en de Talentlijnen aansluiten. Zo ontwikkel je die bijzondere kanten van jezelf.
Je hebt zo'n 31 uur les per week. Als je het keuzevak Cambridge Engels volgt of bijvoorbeeld de flexlessen ‘dans’ of ‘schoolband’, heb je meer uren ‘les’.
 

09.01 Aanmelding en plaatsing

Aanmelding en plaatsing