foto
Ruimte voor expressie
Ruimte voor expressie
WZ logo
uit de schoolgids

Medezeggenschap 

De medezeggenschap krijgt gestalte in de medezeggenschapraad (MR) en de leerlingenraad. Daarnaast is een groep ouders actief als klankbordgroep.
 

Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit leden die de leerlingen, de ouders en het personeel vertegenwoordigen. De MR heeft adviesrecht en in sommige gevallen instemmingsrecht. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

Ouders en leerlingen kunnen de notulen van de MR-vergaderingen en het jaarverslag opvragen bij de secretaris van de MR, dhr. Kamerman. U kunt hiervoor een mail naar naar ka@csgwillemdezwijger.nl sturen.

Via de nieuwsbrief maken we vacatures voor de oudergeleding bekend.
 

Leerlingenraad

De leerlingenraad is een belangrijke spreekbuis voor de leerlingen.

  • Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende klassen.
  • De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over de dagelijkse gang van zaken.
  • De leerlingenraad voert een paar maal per jaar overleg met de directie.
De sectordirecteur spreekt regelmatig met leerlingen uit de afdeling. Zij zijn georganiseerd in een leerlingenpanel.
 

Klankbordgroep

Sinds 2005 is de klankbordgroep ouders actief binnen CSG Willem de Zwijger. De klankbordgroep bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit verschillende leerjaren en afdelingen. Vier keer per jaar komt de klankbordgroep bijeen om de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) te vergroten en met de directie te praten en feedback te geven over processen in de school om de kwaliteit op de school te verbeteren.
We hebben het dan over “Wat gaat goed, wat kan beter?” Enkele onderwerpen zijn: identiteit, communicatie met ouder(s)/verzorger(s), lesuitval, internationale uitwisselingen, de inrichting van de website, Passend Onderwijs (zorg voor de zorgleerlingen), uitleg van testen, tevredenheidsonderzoeken, exitgesprek met de examenleerlingen. Wij hebben het niet over beleidszaken; daar gaat de MR over. U kunt ons zien als de schakel tussen de schoolleiding en de ouders. Vanuit elke afdeling, onderbouw, vmbo, havo en vwo, zijn minimaal twee ouders vertegenwoordigd. Ouders kunnen persoonlijk of via het mailadres van de klankbordgroep vragen stellen: klankbordgroep@csgwillemdezwijger.nl.

Bijlage:

Reglement klankbordgroep